Општи документи

2024. година

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (децембар 2023.)

Сагласност Покрајинске владе

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Мапе пословних процеса – верзија 3 интерних процедура у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2024. годину

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату – области обуке за 2024. годину

 

2023. година

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (01.09.2023.)

Правилник о изменама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (01.01.2023.)

Образац компетенција

Обрасци компенетција по Измени Правилника

Сагласност Покрајинске владе

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (10.01.2023.)

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2023. годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Старије

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (30.12.2022.)

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (24.02.2022.)

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (јун 2022.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (15.03.2022.)

Покрајински акциони план запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2022. годину

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (јануар 2022.)

Сагласност Покрајинске владе

Подаци о броју запослених (16.11.2021.)

Подаци о броју запослених (10.01.2022.)

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (септембар 2021.)

Сагласност Покрајинске владе на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (септембар 2021.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Списак службеника овлашћених за одлучивање у управним стварима

Покрајински акциони план запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2021. г.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (децембар 2020.)

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (пречишћен текст 2020.)

Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (новембар 2020.)

Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (мај 2020.)

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (фебруар 2020.)

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (децембар 2018.)

Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2020. годину

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за 2019. годину

Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Правилник о поступању по пријавамa и притужбама на рад запослених у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Мапе пословних процеса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Стратегија увођења, примене и развоја финансијског управљања и контроле у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Стратегија управљања ризицима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Сагласност Покрајинске владе на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза

Програм за побољшање стања у области привреде, предузетништва и занатства

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи