Usluge

Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Informacija od javnog značaja

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Zahtev

Tražilac informacije od javnog značaja podnosi pismeni zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. U zahtevu tražilac takođe treba da navede u kom obliku želi da mu se traženeinformacije izdaju.Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.Ako ako zahtev nije uredan,ovlašćeno lice Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da tenedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Postupanje po zahtevu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je dužan da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji sesaopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju iprimenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je propisao Obrazac za podnošenje zahteva (u prilogu), ali će razmotriti i zahtev kojinije sačinjen na tom Obrascu.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili mu uputi kopiju tog dokumenta. Кopija dokumentaje upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument kojisadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužanje da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti dužiod 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nazahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku za informacijeod javnog značaja, u slučajevima utvrđenim članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Uvid u dokumentaciju

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Ako udovolji zahtevu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.

Ako Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, damu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

Upućivanje zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu dostaviti putem elektronske pošte, telefaksa ili putem poštanske službe na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Republika Srbija

ili predati neposredno Prijemnoj kancelariji (Pisarnica) Uprave za zajedničke poslovepokrajinskih organa, Novi Sad, ulica Banovinski prolaz.

Informator o radu

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizamsačinjen je i objavljen u skladusa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu iobjavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br.68/10).

Informator se u elektronskoj verziji nalazi na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na veb adresi, www.spriv.vojvodina.gov.rs, a štampana kopija Informatora se može nabaviti uprostorijama Sekretarijata.

Za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator odgovorno lice je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar.

Lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Sonja Babić – Vejnović

Telefon: + 381 (0)21 487 4488

E-mail: sonja.babic@vojvodina.gov.rs

Informator o radu
Zahtev_za_pristup_informaciji_od_javnog_znacaja
OBRAZAC – ŽALBA ZA NEPOSTUPANJE PO ZAHTEVU
OBRAZAC – ŽALBA PROTIV DONETOG REŠENJA