Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice – odeljenja: Odeljenje za pravne poslove i Odeljenje za  materijalno-finansijske poslove.

U Odeljenju za pravne poslove obavljaju se opšte pravni, upravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela, odnosno obradu predloga pokrajinskih uredbi, odluka i drugih opštih akata koje donosi Pokrajinska vlada; pripremu informacija za davanje saglasnosti Pokrajinske vlade u oblasti privrede, rada i zapošljavanja, turizma i regionalno-privredne saradnje, preduzetništva, zanatstva i inspekcijskog nadzora, izradu predloga plana aktivne politike zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodina (u daljem tekstu: Pokrajina) i realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini; pripremanje odluka o osnivanju organizacija od interesa za Pokrajinu u navedenim oblastima; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata u oblasti privrede i turizma; davanje uputstava i mišljenja za primenu zakonskih propisa i drugih akata organizacijama, ustanovama, institucijama i građanima; sprovođenje javnih nabavki;saradnja sa Pokrajinskim javnim pravobranilaštvom Vojvodine, praćenje rada saveta, komisija i drugih radnih tela Sekretarijata; priprema akata za subvencioniranje privrednih subjekata u Pokrajini i transfera nižim organima vlasti; saradnja sa drugim republičkim i pokrajinskim organima, organima jedinica lokalne samuprave i drugim institucijama i organizacijama; postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; poslovi vezani za odnose sa javnošću; pripremanje i organizovanje štampanja biltena, publikacija i propagandnog materijala za prezentacije Sekretarijata i privrednih potencijala Pokrajine u zemlji i inostranstvu; sačinjavanje zapisnika i zaključaka sa sastanaka Sekretarijata; obavljanje stručnih, operativnih i administrativnih poslova; poslovi evidentiranja, ažuriranja, arhiviranja i ekspedicije dokumentacije;

U Odeljenju za materijalno-finansijske poslove obavljaju se materijalno-finansijski poslovi za potrebe Sekretarijata i sa njima povezani studijsko-analitički, računovodstveni i administrativni poslovi, koji se odnose na: izradu predloga budžeta Sekretarijata, godišnjeg finansijskog plana Sekretarijata, kvartalnih planova i izveštaja o izvršenju finansijskih planova Sekretarijata; realizacija prispelih finansijskih obaveza u Sekretarijatu i drugi materijalno-finansijski poslovi.

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obavljaju se i drugi opšte pravni, materijalno-finansijski i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.