Sektor za turizam i regionalno-privrednu saradnju

U Sektoru za turizam i regionalno-privrednu saradnju obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za turizam i regionalno-privrednu saradnju.

U Odeljenju za turizam i regionalno-privrednu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa turizma; izradu i implementaciju projekata; predloga odluka, predloga rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština; predlaganje akta u vezi planiranja i razvoja turizma na teriotriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; predlaganje Strategiju razvoja turizma AP Vojvodine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, kao i programa za njeno sprovođenje; predlaganje Vladi Republike Srbije akta o proglašenju turističkog prostora na teritoriji Pokrajine; predlaganje člana Komisije za kategorizaciju turističkih mesta; osnivanje i vršenje osnivačka prava Turističke organizacije AP Vojvodine i drugih organizacija za unapređenje i razvoj turizma; praćenje i izrađivanje propisa koji regulišu turističku i ugostiteljsku delatnost; analiziranje kretanja i pojava na turističkom tržištu; praćenje rezultata ostvarenog domaćeg i inostranog turističkog prometa i deviznog prihoda od turizma; vršenje unapređivanja turističke propagande i turističkog proizvoda; obavljanje složenih studisko-analitičkih poslova koji se odnose na pripremu programa turističkih područja orjentisanih ka receptivnom i rekreativnom turizmu; ostvarivanje sradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima, Turističkom organizacijom Vojvodine; predlaganje akata kojima se uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa; predlaganje akata za osnivanje banja i lečilišta na teritoriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; organizovanje polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča i turističkih pratioca za područje Pokrajine; kategorizaciju ugostiteljskih objekata; poslovi u oblasti ostvarivanja i unapređenja razvoja sa zemljama u okruženju i sa drugim evropskim regionima; praćenja i analiziranja stanja spoljno-trgovinske razmene sa ovim zemljama i predlaganja mera za unapređenje i podsticanje regionalno-privredne saradnje sa navedenim zemljama; praćenje realizacije privrednih projekata koji se sprovode u okviru potpisanih sporazuma o regionalnoj saradnji; izrađivanja dokumenta, protokola i memoranduma koji se odnose na privrednu saradnju Pokrajine i navedene regione; saradnje sa razvojnim agencijama; praćenja regulative iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; iniciranja izmene propisa; pripremanja predloga odluka za Pokrajinsku vladu i Skupštinu;, republičkim i pokrajinskim organima; organizovanje sajamskih i privrednih manifestacija, promocija i nastupa Sekretarijata i vojvođanske privrede na sajamskim i privrednim manifestacijama u zemlji i inostanstvu; vršenje realizacije aktivnosti u delu subvencionisanja malih i srednjih preduzeća i turističkih organizacija za nastupe na sajmovima; organizovnja edukativnih seminara; ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima i sajamskim centrima; predlaganje akata u skladu sa zakonom za uređenje sajmova i drugih privrednih manifestacija od pokrajinskog značaja; predlaganje akata za osnvianje, kategorizaciju i način rada sajamskih centara; predlaganje mreže sajamskih i drugih privrednih manifestacija na teritoriji Pokrajine; izrađivanje stručnih analiza, izveštaja i informacija vezanih za saradnju sa drugim zemljama i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.