Kabinet

КABINET POКRAJINSКOG SEКRETARA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, član je Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam.

Pokrajinski sekretar ima zamenika, podsekretara i četiri pomoćnika.

dr NENAD IVANIŠEVIĆ
pokrajinski sekretar za privredu i turizam
Tel.: 021 487 4610
Pokrajinska vlada, 20/I

 

 

PALIMIR TOT
zamenik pokrajinskog sekretara
Tel.: 021 487 43 09
Pokrajinska vlada, 1/II

 

 

SLAVOLJUB ARSENIJEVIĆ
v.d. podsekretara
Tel.: 021 487 43 29
Pokrajinska vlada, 16/II

 

 

MARIJANA ČETOJEVIĆ
v.d. pomoćnika za privredu
Tel.: 021 487 46 06
Pokrajinska vlada, 65a/II

ILONA PELT
v.d. pomoćnika za rad i zapošljavanje
Tel.: 021 487 44 67
Pokrajinska vlada, 2/II

MILAN JARIĆ
v.d. pomoćnika za turizam i regionalno privrednu saradnju
Tel.: 021 487 41 09
Pokrajinska vlada, 15/II

ALEKSANDAR BORKOVIĆ
v.d. pomoćnika za pravne i materijalno-finansijske poslove
Tel.: 021 487 4016
Pokrajinska vlada, 5/II

Opis funkcija rukovodilaca, nadležnosti, obaveze i ovlašćenja:

PODSEКRETAR
Položaj u prvoj grupi
Obavlja poslove organizovanja i koordiniranja rada unutrašnjih jedinica; usklađuje rad unutrašnjih jedinica Sekretarijata, prati ostvarivanje nadležnosti Sekretarijata, obezbeđuje koordinaciju rada organizacionih jedinica, unapređuje organizaciju i metode rada, ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Sekretarijata, prati i usklađuje aktivnosti organizacionih jedinica u postupku usaglašavanja propisa,prati usklađivanje opštih i pojedinačnih akata sa pozitivnim propisima, prati kadrovsku strukturu zaposlenih radi unapređivanja poslova iz nadležnosti Sekretarijata, unapređuje odnose prema građanima i pravnim licima koji se obraćaju i obavlja druge poslove propisane zakonom i aktima Skupštine i Pokrajinske vlade; daje smernice u pripremi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i Кadrovskom planu; daje mišljenje u postupku ocenjivanja službenika na položaju druge grupe; preduzima aktivnosti u vezi sa sprovođenjem disciplinskog postupka u Sekretarijatu; koordinira pripremu izveštaja o radu i predloga programa rada Sekretarijata za Pokrajinsku vladu i obavlja druge poslove u obimu i vrsti za koje ga ovlasti Pokrajinski sekretar.

SEКTOR ZA PRAVNE I MATERIJALNO-FINANSIJSКE POSLOVE

POMOĆNIК POКRAJINSКOG SEКRETARA
Službenik na položaju u drugoj grupi
Prati ostvarivanje nadležnosti iz oblasti za koju je zadužen, obezbeđuje koordinaciju rada između zaposlenih u Sektoru, usklađuje akte sa pozitivnim propisima; organizuje i koordinira obavljanje poslova u Sektoru, stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova u Sektoru; obavlja najsloženije pravne i studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora; učestvuje u radu radnih tela Skupštine i Pokrajinske vlade po ovlašćenju Sekretara; ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i organima jedinice lokalne samouprave; odgovoran je za primenu akata u radu Sekretarijata, izvršenje finansijskog plana Sekretarijata, sprovođenje javnih nabavki, izvršenje svih plaćanja i ugovornih obaveza Sekretarijata; priprema akata za subvencioniranje privrednih subjekata u Pokrajini i transfera nižim organima vlasti; priprema akt u postupku ocenjivanja zaposlenih u Sektoru; preduzima aktivnosti u vezi sa sprovođenjem disciplinskog postupka u Sekretarijatu;izrađuje predlog Кadrovskog plana i predlog akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Sekretarijata; koordinira pripremu izveštaja o radu i predloge programa rada Sekretarijata za Pokrajinsku vladu; koordinira postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i poslove u odnosima Sekretarijata sa javnošću; rukovodi i koordinira aktivnostima reforme pokrajinske uprave i pokrajinskih strateških dokumenata koji se sprovode u Sekretarijatu, učestvuje u sastancima i protokolarnim obavezama Sekretara u vezi poslova Sektora, učestvuje u pripremi informacija i izveštaja za radna tela Pokrajinske vlade i Skupštine, prati zakone, propise i druge akte i inicira predloge za njihovu izmenu, obavlja i druge poslove po nalogu Pokrajinskog sekretara.

SEКTOR ZA PRIVREDU

POMOĆNIК POКRAJINSКOG SEКRETARA
Službenik na položaju u drugoj grupi
Prati ostvarivanje nadležnosti iz oblasti za koju je zadužen, obezbeđuje koordinaciju rada između zaposlenih, obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora, stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova, raspoređuje poslove na zaposlene u Sektoru, učestvuje u radu radnih tela Supštine i Pokrajinske vlade po ovlašćenju Sekretara, obavlja najsloženije poslove iz oblasti industrije, telekomunikacija, preduzetništva i zanatstva; kreira projektne ideje vezane za razvoj i rešavanje problema u navedenim oblastima; izrađuje program rada i izveštaj o radu; koordinira poslove vezane za razvoj zanatstva i preduzetništva na teritoriji Pokrajine; priprema analize, izveštaje, informacije i stručna mišljenja iz oblasti industrije, pružanja informativnih, konsultantskih i drugih usluga u oblastima uvođenja sistema kvaliteta, standardizacije i sertifikacije industrijskih proizvoda; učestvuje u sačinjavanju izrade tekstova konkursa u oblasti privrede, preduzetništva, zanatstva, telekomunikacija; prati primenu propisa iz oblasti inspekcijskog nadzora i ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i organima jedinica lokalne samouprave i obavlja druge poslove po nalogu Pokrajinskog sekretara.

SEКTOR ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE

POMOĆNIК POКRAJINSКOG SEКRETARA
Službenik na položaju u drugoj grupi
Organizuje i koordinira obavljanje poslova u Sektoru, stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova u Sektoru, obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora, raspoređuje poslove na zaposlene u Sektoru; priprema analize, izveštaje, informacije i stručna mišljenja iz oblasti rada i zapošljavanja; učestvuje u radu radnih tela Skupštine i Pokrajinske vlade po ovlašćenju Sekretara; učestvuje u izradi predloga plana javnih nabavki i sprovođenju plana javnih nabavki, po potrebi za Odeljenje ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i organima jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama; prati institucijalni socijalni dijalog i važeći zakonski okvir, prati delovanje socijalnog partnerstva (neuspele privatizacije, štrajkovi, najugroženije privredne grane); sa Pokrajinskim socijalno-ekonomskim savetom i drugim zainteresovanim subjektima preduzima aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera, za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu, prati uticaj tržišta rada i politike zapošljavanja na funkcionisanje socijalnog dijaloga u Pokrajini, afirmiše prednosti razvijenog socijalnog dijaloga i obavlja druge poslove po nalogu Pokrajinskog sekretara.

SEКTOR ZA TURIZAM I REGIONALNO-PRIVREDNU SARADNJU

POMOĆNIК POКRAJINSКOG SEКRETARA
Službenik na položaju u drugoj grupi
Organizuje i koordinira obavljanje poslova u Sektoru, obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora, stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova, raspoređuje poslove na zaposlene u Sektoru, učestvuje u radu radnih tela Skupštine i Pokrajinske vlade po ovlašćenju Sekretara, obavlja najsloženije poslove iz oblasti turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, sajmova, regionalne privredne saradnje i privrednih manifestacija; učestvuje u izradi predloga plana javnih nabavki i sprovođenju plana javnih nabavki, po potrebi za Sektor; izrađuje program rada i izveštaj o radu; stara se o organizaciji sajamskih i privrednih manifestacija i promocija za nastupe Sekretarijata; učestvuje u izradi predloga akata za subvencionisanje pravnih lica i turističkih organizacija za nastupe na sajmovima; sarađuje sa turističkim organizacijama, privrednim društvima, sajamskim centrima i drugim organizacijama, ostvaruje saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima i organima jedinica lokalne samouprave; obavlja druge poslove po nalogu Pokrajinskog sekretara.