Odsek za inspekcijski nadzor

U Odseku za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora na teritoriji Pokrajine preko inspekcijskih organa u skladu sa zakonom u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava, elektronskih komunikacija, praćenje primene propisa u oblasti, autorskih i srodnih prava, elektronskih komunikacija i davanje inicijativa za njihovu izmenu, priprema akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu iz oblasti inspekcijskog nadzora iz navedenih oblasti, saradnja sa organima, organizacijama i institucijama u vezi poslova inspekcijskog nadzora u oblasti  zaštite autorskog i  srodnih prava, elektronskih komunikacija i drugi poslovi po nalogu Sekretara, zamenika sekretara i podsekretara.

INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Inspekcija za zaštitu autorskog i srodnih prava deluje u okviru Odseka za inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i nadležni je organ za nadzor nad primenom zakona i propisa iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava i intelektualne svojine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Inspekcija za zaštitu autorskog i srodnih prava štiti originalne ideje autora i njega samog. Autorsko pravo je originalna ideja njegovog autora, a koja je sama po sebi veličina i nije obavezno potrebno pribaviti sertifikat o originalnosti, ili drugi dokument o tome, a od neke državne institucije, kao što je Zavod za zaštitu intelektualne svojine. To su književna, naučna i umetnička dela, brošure, računarski programi, industrijski dizajn i dr. Materijalna potvrda o autorstvu je dozvoljena i nekad preporučljiva, a zbog moguće zloupotrebe od strane nekog drugog lica. Srodna prava su prava interpretatora-izvođača, kao i prava proizvođača materijalnog nosača elektronskog diska, televizijske emisije, fleš memorije, fotografije, mape i dr. Srodna prava su, dakle, prava onoga koji izvodi i vrši deponovanje i distribuciju nosača originalne ideje.

Inspekcijski nadzor se sprovodi u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/09), Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi zaštite prava intelektualne svojine („Sl. glasnik RS“, br. 46/06 i 104/09) i propisima vezanim za njih. Prilikom vršenja nadzora inspektor se mora pridržavati propisanih procedura i uputstava datih u Zakonu o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/15), Zakonu o opštem upravnom postupku („Sl. listu SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/10 i 18/16), propisima vezanim za njih, preporukama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Koordinacionog tela  i drugim propisima primenljivim u konkretnoj situaciji.

Inspekcijski nadzor se sprovodi uz obaveznu najavu i dostavu kontrolnih lista po kojima će se izvršiti nadzor i oduzimanje materijalnih dokaza piraterije ukoliko su nađeni, oni se čuvaju zakonom određeno vreme i nakon isteka tog roka oduzeti primerci uništavaju se komisijski. Oštećena stranka u smislu autorskog prava ima mogućnost pokretanja sudskog postupka ili vansudskog poravnanja.

GODIŠNjI PLAN RADA ZA 2022. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Godišnji plan rada za 2021. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 1

Godišnji plan rada za 2021. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 2

KONTROLNE LISTE

KALENDAR DEŠAVANjA

OBAVEŠTENjE O PRIMENI ČLANA 9., 103., i 207. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

PRITUŽBA NA RAD INSPEKCIJE

PREDSTAVKA INSPEKCIJI

NOVOSTI

KONTAKT 

INSPEKCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Inspekcija za elektronske komunikacije deluje u okviru Odseka za inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i nadležni je organ za nadzor nad primenom zakona i propisa iz oblasti elektronskih komunikacija na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Imajući u vidu da delatnost elektronskih komunikacija obuhvata izgradnju ili postavljanje, održavanje, korišćenje i davanje na korišćenje javnih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava, kao i pružanje javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, može se steći slika o obimu posla koji se stavlja pred inspekciju u ovoj oblasti.

Inspekcijski nadzor se sprovodi u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“, br. 44/10 i 62/14) i propisima vezanim za njega. Prilikom vršenja nadzora inspektor se mora pridržavati propisanih procedura i uputstava datih u Zakonu o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/15), Zakonu o opštem upravnom postupku („Sl. listu SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/10 i 18/16), propisima vezanim za njih, preporukama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Koordinacionog tela  i drugim propisima primenljivim u konkretnoj situaciji.

Inspekcijski nadzor se sprovodi uz obaveznu najavu i dostavu kontrolnih lista po kojima će se izvršiti nadzor, osim u slučaju neregistrovanog i sa njim izjednačenog privrednog subjekta. Korišćenje javno oglašenih kontrolnih lista je obavezno i one su sastavni deo zapisnika/rešenja.

GODIŠNjI PLAN RADA ZA 2022. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Godišnji plan rada za 2021. godinu – inspektor za elektronske komunikacije

KONTROLNE LISTE

KALENDAR DEŠAVANjA

OBAVEŠTENjE O PRIMENI ČLANA 9., 103., i 207. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

PRITUŽBA NA RAD INSPEKCIJE

PREDSTAVKA INSPEKCIJI

NOVOSTI

KONTAKT