Javni pozivi latinica

15. septembar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanjenabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge digitalizovanja u marketingu i trgovini u 2021. g.

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, br: 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16,  29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Sl.list APV“, br: 66/20,…

7. jul 2021. – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima odnosno poslovima domaće radinosti u 2021.

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019 i 66/2020) i člana 11  Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Sl. list APV“,…

30. april 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nedobitnim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2021. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/2020), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 i…