5. maj 2021. – Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Na osnovu člana  43. i 59.  Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti  (“Službeni glasnik  RS”, br.  36/, 88/10, 38/15, 113/17-dr. Zakon i 113/17), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu  (“Službeni list APV“, br. 66/2020), u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za  2021. godinu („Službeni list APV“, broj 19/2021) i Pravilnikom o dodeli sredstava za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini („Službeni list APV“, broj 19/2021), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dana 05 maja 2021. godine raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE