Одсек за инспекцијски надзор

У Одсеку за инспекцијски надзор обављају се послови инспекцијског надзора на територији Покрајине преко инспекцијских органа у складу са законом у области заштите ауторских и сродних права, електронских комуникација, праћење примене прописа у области, ауторских и сродних права, електронских комуникација и давање иницијатива за њихову измену, припрема аката за Скупштину и Покрајинску владу из области инспекцијског надзора из наведених области, сарадња са органима, организацијама и институцијама у вези послова инспекцијског надзора у области  заштите ауторског и  сродних права, електронских комуникација и други послови по налогу Секретара, заменика секретара и подсекретара.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

Инспекција за заштиту ауторског и сродних права делује у оквиру Одсека за инспекцијски надзор Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и надлежни је орган за надзор над применом закона и прописа из области заштите ауторског и сродних права и интелектуалне својине на територији Аутономне покрајине Војводине.

Инспекција за заштиту ауторског и сродних права штити оригиналне идеје аутора и њега самог. Ауторско право је оригинална идеја његовог аутора, а која је сама по себи величина и није обавезно потребно прибавити сертификат о оригиналности, или други документ о томе, а од неке државне институције, као што је Завод за заштиту интелектуалне својине. То су књижевна, научна и уметничка дела, брошуре, рачунарски програми, индустријски дизајн и др. Материјална потврда о ауторству је дозвољена и некад препоручљива, а због могуће злоупотребе од стране неког другог лица. Сродна права су права интерпретатора-извођача, као и права произвођача материјалног носача електронског диска, телевизијске емисије, флеш меморије, фотографије, мапе и др. Сродна права су, дакле, права онога који изводи и врши депоновање и дистрибуцију носача оригиналне идеје.

Инспекцијски надзор се спроводи у складу са Законом о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/09), Законом о посебним овлашћењима ради заштите права интелектуалне својине („Сл. гласник РС“, бр. 46/06 и 104/09) и прописима везаним за њих. Приликом вршења надзора инспектор се мора придржавати прописаних процедура и упутстава датих у Закону о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15), Закону о општем управном поступку („Сл. листу СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 18/16), прописима везаним за њих, препорукама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Координационог тела  и другим прописима применљивим у конкретној ситуацији.

Инспекцијски надзор се спроводи уз обавезну најаву и доставу контролних листа по којима ће се извршити надзор и одузимање материјалних доказа пиратерије уколико су нађени, они се чувају законом одређено време и након истека тог рока одузети примерци уништавају се комисијски. Оштећена странка у смислу ауторског права има могућност покретања судског поступка или вансудског поравнања.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишњи план рада за 2021. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 1

Годишњи план рада за 2021. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 2

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КАЛЕНДАР ДЕШАВАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 9., 103., и 207. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ПРИТУЖБА НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ

ПРЕДСТАВКА ИНСПЕКЦИЈИ

НОВОСТИ

КОНТАКТ 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Инспекција за електронске комуникације делује у оквиру Одсека за инспекцијски надзор Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и надлежни је орган за надзор над применом закона и прописа из области електронских комуникација на територији Аутономне покрајине Војводине.

Имајући у виду да делатност електронских комуникација обухвата изградњу или постављање, одржавање, коришћење и давање на коришћење јавних комуникационих мрежа и припадајућих средстава, као и пружање јавно доступних електронских комуникационих услуга, може се стећи слика о обиму посла који се ставља пред инспекцију у овој области.

Инспекцијски надзор се спроводи у складу са Законом о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр. 44/10 и 62/14) и прописима везаним за њега. Приликом вршења надзора инспектор се мора придржавати прописаних процедура и упутстава датих у Закону о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15), Закону о општем управном поступку („Сл. листу СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 18/16), прописима везаним за њих, препорукама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Координационог тела  и другим прописима применљивим у конкретној ситуацији.

Инспекцијски надзор се спроводи уз обавезну најаву и доставу контролних листа по којима ће се извршити надзор, осим у случају нерегистрованог и са њим изједначеног привредног субјекта. Коришћење јавно оглашених контролних листа је обавезно и оне су саставни део записника/решења.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишњи план рада за 2021. годину – инспектор за електронске комуникације

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КАЛЕНДАР ДЕШАВАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 9., 103., и 207. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ПРИТУЖБА НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ

ПРЕДСТАВКА ИНСПЕКЦИЈИ

НОВОСТИ

КОНТАКТ