Кабинет

КАБИНЕТ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, члан је Покрајинске владе задужен за руковођење Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам.

Покрајински секретар има заменика, подсекретара и четири помоћника.

др НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ
покрајински секретар за привреду и туризам
Тел.: 021 487 4610
Покрајинска влада, 20/II

 

 

ПАЛИМИР ТОТ
заменик покрајинског секретара
Тел.: 021 487 43 09
Покрајинска влада, 1/II

 

 

СЛАВОЉУБ АРСЕНИЈЕВИЋ
в.д. подсекретара
Тел.: 021 487 43 29
Покрајинска влада, 16/II

 

 

МАРИЈАНА ЧЕТОЈЕВИЋ
в.д. помоћника за привреду
Тел.: 021 487 46 06
Покрајинска влада, 65а/II

ИЛОНА ПЕЛТ
в.д. помоћника за рад и запошљавање
Тел.: 021 487 44 67
Покрајинска влада, 2/II

МИЛАН ЈАРИЋ
в.д. помоћника за туризам и регионално привредну сарадњу
Тел.: 021 487 41 09
Покрајинска влада, 15/II

АЛЕКСАНДАР БОРКОВИЋ
в.д. помоћника за правне и материјално-финансијске послове
Тел.: 021 487 40 16
Покрајинска влада, 5/II

Опис функција руководилаца, надлежности, обавезе и овлашћења:

ПОДСЕКРЕТАР
Положај у првој групи
Обавља послове организовања и координирања рада унутрашњих јединица; усклађује рад унутрашњих јединица Секретаријата, прати остваривање надлежности Секретаријата, обезбеђује координацију рада организационих јединица, унапређује организацију и методе рада, остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Секретаријата, прати и усклађује активности организационих јединица у поступку усаглашавања прописа,прати усклађивање општих и појединачних аката са позитивним прописима, прати кадровску структуру запослених ради унапређивања послова из надлежности Секретаријата, унапређује односе према грађанима и правним лицима који се обраћају и обавља друге послове прописане законом и актима Скупштине и Покрајинске владе; даје смернице у припреми акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Кадровском плану; даје мишљење у поступку оцењивања службеника на положају друге групе; предузима активности у вези са спровођењем дисциплинског поступка у Секретаријату; координира припрему извештаја о раду и предлога програма рада Секретаријата за Покрајинску владу и обавља друге послове у обиму и врсти за које га овласти Покрајински секретар.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Службеник на положају у другој групи
Прати остваривање надлежности из области за коју је задужен, обезбеђује координацију рада између запослених у Сектору, усклађује акте са позитивним прописима; организује и координира обављање послова у Сектору, стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова у Сектору; обавља најсложеније правне и студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора; учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе по овлашћењу Секретара; остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима и органима јединице локалне самоуправе; одговоран је за примену аката у раду Секретаријата, извршење финансијског плана Секретаријата, спровођење јавних набавки, извршење свих плаћања и уговорних обавеза Секретаријата; припрема аката за субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти; припрема акт у поступку оцењивања запослених у Сектору; предузима активности у вези са спровођењем дисциплинског поступка у Секретаријату;израђује предлог Кадровског плана и предлог акта о организацији и систематизацији радних места Секретаријата; координира припрему извештаја о раду и предлоге програма рада Секретаријата за Покрајинску владу; координира поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и послове у односима Секретаријата са јавношћу; руководи и координира активностима реформе покрајинске управе и покрајинских стратешких докумената који се спроводе у Секретаријату, учествује у састанцима и протоколарним обавезама Секретара у вези послова Сектора, учествује у припреми информација и извештаја за радна тела Покрајинске владе и Скупштине, прати законе, прописе и друге акте и иницира предлоге за њихову измену, обавља и друге послове по налогу Покрајинског секретара.

СЕКТОР ЗА ПРИВРЕДУ

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Службеник на положају у другој групи
Прати остваривање надлежности из области за коју је задужен, обезбеђује координацију рада између запослених, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора, стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова, распоређује послове на запослене у Сектору, учествује у раду радних тела Супштине и Покрајинске владе по овлашћењу Секретара, обавља најсложеније послове из области индустрије, телекомуникација, предузетништва и занатства; креира пројектне идеје везане за развој и решавање проблема у наведеним областима; израђује програм рада и извештај о раду; координира послове везане за развој занатства и предузетништва на територији Покрајине; припрема анализе, извештаје, информације и стручна мишљења из области индустрије, пружања информативних, консултантских и других услуга у областима увођења система квалитета, стандардизације и сертификације индустријских производа; учествује у сачињавању израде текстова конкурса у области привреде, предузетништва, занатства, телекомуникација; прати примену прописа из области инспекцијског надзора и остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима и органима јединица локалне самоуправе и обавља друге послове по налогу Покрајинског секретара.

СЕКТОР ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Службеник на положају у другој групи
Организује и координира обављање послова у Сектору, стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова у Сектору, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора, распоређује послове на запослене у Сектору; припрема анализе, извештаје, информације и стручна мишљења из области рада и запошљавања; учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе по овлашћењу Секретара; учествује у изради предлога плана јавних набавки и спровођењу плана јавних набавки, по потреби за Одељење остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима и органима јединице локалне самоуправе и другим органима и организацијама; прати институцијални социјални дијалог и важећи законски оквир, прати деловање социјалног партнерства (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); са Покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованим субјектима предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера, за равноправно учешће у социјалном дијалогу, прати утицај тржишта рада и политике запошљавања на функционисање социјалног дијалога у Покрајини, афирмише предности развијеног социјалног дијалога и обавља друге послове по налогу Покрајинског секретара.

СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И РЕГИОНАЛНО-ПРИВРЕДНУ САРАДЊУ

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Службеник на положају у другој групи
Организује и координира обављање послова у Сектору, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора, стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова, распоређује послове на запослене у Сектору, учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе по овлашћењу Секретара, обавља најсложеније послове из области туризма, угоститељства, бања и лечилишта, сајмова, регионалне привредне сарадње и привредних манифестација; учествује у изради предлога плана јавних набавки и спровођењу плана јавних набавки, по потреби за Сектор; израђује програм рада и извештај о раду; стара се о организацији сајамских и привредних манифестација и промоција за наступе Секретаријата; учествује у изради предлога аката за субвенционисање правних лица и туристичких организација за наступе на сајмовима; сарађује са туристичким организацијама, привредним друштвима, сајамским центрима и другим организацијама, остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима и органима јединица локалне самоуправе; обавља друге послове по налогу Покрајинског секретара.