Сектор за привреду

У Сектору за привреду образоване су две уже унутрашње јединице: Одељење за индустрију и телекомуникације, Одељење за предузетништво и занатство.

У Одељењу за индустрију и телекомуникације обављају се послови који се односе на послове праћења укупног привредног развоја и кретања у индустријској производњи као и појединачно по гранама у индустријској области; учествовање у остваривању процеса реструктуирања и ревиталитзације у предузећима; пружања информативних, консултантских и других услуга у областима стандардизације, сертификације и оцењивања усаглашености производа којима се задовољавају потребе малих и средњих предузећа у тој области; увођење система квалитета, стандардизације и сертификације индуструијских производа; праћење и реализација пројеката у складу са Стратегијом програма привредног развоја АП Војводине; управљање и рад на реализацији Пројекта ”Најбоље из Војводине”; додела подстицајних и других средстава намењених развоју привреде и стварању индустријских паркова; учешће у припреми нацрта закона и других подзконских аката из области индустрије и телекомуникација; припремање предлога одлука и других општих аката Покрајинске владе и Скупштине; предлагање доношења плана и програма равномерног привредног развоја Покрајине у складу са Планом развоја Републике Србије; припремање анализа, извештаја, информација и стручних мишљења из области индустрије; послови из области телекомуникација; учествовање у утверђивању политике развоја у области телекомуникација; доношења Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији; плана намене радио фреквенцијских опсега и плана расподеле радио фреквенција; праћење промене закона и других прописа из области  телекомуникација, учествовање у изради републичких и покрајинских прописа у овим областима; давање стручних мишљења за израду анализа, извештаја и информација из ових области; сарадању са привредним субјектима, републичким и покрајинским органима који доносе план и стратегију развоја  телекомуникација; обављају се послови који се односе на праћење и анализирање кретање у области трговине и услуга, цена и трошкова живота; анализирање утицаја економске политике на функционисање тржишта и односе понуде и тражње; промет роба и услуга у промету роба; заштите потрошача; сарадње са удружењима потрошача; учествовање у припреми републичких закона, других прописа и подзаконских аката; остваривање срадње са осталим секторима у Секретаријату,праћење и реализацију пројеката из ових области, давање стручних предлога из ових области и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.

У Одељењу за предузетништво и занатство обављају се послови који се односе на студијско-аналитичко праћење текућих привредних кретања; припрему програма мера и програма развоја предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава; праћење остваривања програма и предлагање мера за њихово спровођење; припремање одлука и општих аката за Скупштину и Покрајинску владу у области предузетништва; подстицај развоја предузетништва; израду, праћења и реализацију пројеката из области предузетништва; утврђивање старих заната својствени подручју Покрајине и утврђивање и обезбеђивање мера за њихово унапређење и развој; израду планова, информација и извештаја из области бизнис инкубатора, индустријских паркова и кластера и врши њихову промоцију; сарадњу са органима локалне самоуправе и другим субјектима и учесницима у области предузетништва; припремање анализа, извештаја информација и стручних мишљења из области предузетништва; координацију са осталим секторима у Секретаријату; сарадњу са осталим покрајинским и републичким органима и обављање осталих послова по налогу секретара и непосредних руководилаца.