Услуге

Поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Информација од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Захтев

Тражилац информације од јавног значаја подноси писмени захтев Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. У захтеву тражилац такође треба да наведе у ком облику жели да му се траженеинформације издају.Тражилац не мора навести разлоге за захтев.Ако ако захтев није уредан,овлашћено лице Покрајинског секретаријата за привреду и туризам дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да тенедостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Покрајински секретаријат за привреду и туризам донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Поступање по захтеву

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који сесаопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију ипримењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је прописао Образац за подношење захтева (у прилогу), али ће размотрити и захтев којиније сачињен на том Обрасцу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или му упути копију тог документа. Копија документаје упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе за заједничке послове покрајинских органа.

Ако Покрајински секретаријат за привреду и туризам није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ којисадржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужанје да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужиод 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију.

Ако Покрајински секретаријат за привреду и туризам назахтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за информацијеод јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документацију

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, Покрајински секретаријат за привреду и туризам неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако Покрајински секретаријат за привреду и туризам одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, даму стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Упућивање захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу доставити путем електронске поште, телефакса или путем поштанске службе на адресу:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад

Република Србија

или предати непосредно Пријемној канцеларији (Писарница) Управе за заједничке пословепокрајинских органа, Нови Сад, улица Бановински пролаз.

Информатор о раду

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за привреду и туризамсачињен је и објављен у складуса чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду иобјављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр.68/10).

Информатор се у електронској верзији налази на сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на веб адреси, www.spriv.vojvodina.gov.rs, а штампана копија Информатора се може набавити упросторијама Секретаријата.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорно лице је др Ненад Иванишевић, покрајински секретар.

Лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Соња Бабић – Вејновић

Телефон: + 381 (0)21 487 4488

Е-маил: sonja.babic@vojvodina.gov.rs

Информатор о раду
Zahtev_za_pristup_informaciji_od_javnog_znacaja
ОБРАЗАЦ – ЖАЛБА ЗА НЕПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ
ОБРАЗАЦ – ЖАЛБА ПРОТИВ ДОНЕТОГ РЕШЕЊА