Сектор за рад и запошљавање

У Сектору за рад и запошљавање образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за рад и запошљавање.

У Одељењу за рад и запошљавање обављају се послови који се односе на праћење примене прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; предлагање измена и допуна прописа из ових области за Скупштину Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Покрајинску владу; праћење стања и кретања на тржишту рада; спровођења мера активне политике запошљавања у складу са законом, Акционим планом и Стратегијом запошљавања Републике као и прећење реализације мера, реализацију антидискриминационе политике у области запошљавања и рада; праћење, подстицање и креирање запошљавања особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; предузимање мера за подстицање запошљавања на територији Покрајине; праћење и примена ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињавање извештаја о њиховој примени; сарадњу са међународним, регионалним и домаћим органима и организацијама у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; пружање стручне и административно-техничке подршке Покрајинском савету за запошљавање, Покрајинском савету за безбедност и заштиту на раду и Покрајинском социјално-економском савету; обављање активности у циљу развоја трипартитног социјалног дијалога у Покрајини; предузимање активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; иницирање активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства са нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; подизање свести о предностима и користи развијеног социјалног дијалога кроз константно информисање јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарадња са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и невладиним организацијама; учествовање у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; развоја културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; сарадња са Покрајинским јавним правобранилаштвом Војводине и обављање осталих послова по налогу секретара и непосредних руководилаца.