Сектор за туризам и регионално-привредну сарадњу

У Сектору за туризам и регионално-привредну сарадњу образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за туризам и регионално-привредну сарадњу

У Одељењу за туризам и регионално-привредну сарадњу обављају се послови који се односе на припрему и реализацију развојних планова и програма туризма; израду и имплементацију пројеката; предлога одлука, предлога решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлагање акта у вези планирања и развоја туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; предлагање Стратегију развоја туризма АП Војводине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, као и програма за њено спровођење; предлагање Влади Републике Србије акта о проглашењу туристичког простора на територији Покрајине; предлагање члана Комисије за категоризацију туристичких места; оснивање и вршење оснивачка права Туристичке организације АП Војводине и других организација за унапређење и развој туризма; праћење и израђивање прописа који регулишу туристичку и угоститељску делатност; анализирање кретања и појава на туристичком тржишту; праћење резултата оствареног домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прихода од туризма; вршење унапређивања туристичке пропаганде и туристичког производа; обављање сложених студиско-аналитичких послова који се односе на припрему програма туристичких подручја орјентисаних ка рецептивном и рекреативном туризму; остваривање срадње са осталим секторима у Секретаријату, републичким и покрајинским органима, Туристичком организацијом Војводине; предлагање аката којима се уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; предлагање аката за оснивање бања и лечилишта на територији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; организовање полагања стручног испита за локалног туристичког водича и туристичких пратиоца за подручје Покрајине; категоризацију угоститељских објеката; послови у области остваривања и унапређења развоја са земљама у окружењу и са другим европским регионима; праћења и анализирања стања спољно-трговинске размене са овим земљама и предлагања мера за унапређење и подстицање регионално-привредне сарадње са наведеним земљама; праћење реализације привредних пројеката који се спроводе у оквиру потписаних споразума о регионалној сарадњи; израђивања документа, протокола и меморандума који се односе на привредну сарадњу Покрајине и наведене регионе; сарадње са развојним агенцијама; праћења регулативе из области економских односа са иностранством; иницирања измене прописа; припремања предлога одлука за Покрајинску владу и Скупштину;, републичким и покрајинским органима; организовање сајамских и привредних манифестација, промоција и наступа Секретаријата и војвођанске привреде на сајамским и привредним манифестацијама у земљи и иностанству; вршење реализације активности у делу субвенционисања малих и средњих предузећа и туристичких организација за наступе на сајмовима; организовња едукативних семинара; остваривање сарадње са привредним друштвима и сајамским центрима; предлагање аката у складу са законом за уређење сајмова и других привредних манифестација од покрајинског значаја; предлагање аката за оснвиање, категоризацију и начин рада сајамских центара; предлагање мреже сајамских и других привредних манифестација на територији Покрајине; израђивање стручних анализа, извештаја и информација везаних за сарадњу са другим земљама и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.