Сектор за правне и материјално-финансијске послове

У Сектору за правне и материјално-финансијске послове образоване су две уже унутрашње јединице – одељења: Одељење за правне послове и Одељење за  материјално-финансијске послове.

У Одељењу за правне послове обављају се опште правни, управни, студијско-аналитички и стручно-оперативни послови, као и други послови који се односе на стручну припрему аката за седнице Покрајинске владе и радних тела, односно обраду предлога покрајинских уредби, одлука и других општих аката које доноси Покрајинска влада; припрему информација за давање сагласности Покрајинске владе у области привреде, рада и запошљавања, туризма и регионално-привредне сарадње, предузетништва, занатства и инспекцијског надзора, израду предлога плана активне политике запошљавања у Аутономној покрајини Војводина (у даљем тексту: Покрајина) и реализацију мера активне политике запошљавања у Покрајини; припремање одлука о оснивању организација од интереса за Покрајину у наведеним областима; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и подзаконских аката у области привреде и туризма; давање упутстава и мишљења за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; спровођење јавних набавки;сарадња са Покрајинским јавним правобранилаштвом Војводине, праћење рада савета, комисија и других радних тела Секретаријата; припрема аката за субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти; сарадња са другим републичким и покрајинским органима, органима јединица локалне самуправе и другим институцијама и организацијама; поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; послови везани за односе са јавношћу; припремање и организовање штампања билтена, публикација и пропагандног материјала за презентације Секретаријата и привредних потенцијала Покрајине у земљи и иностранству; сачињавање записника и закључака са састанака Секретаријата; обављање стручних, оперативних и административних послова; послови евидентирања, ажурирања, архивирања и експедиције документације;

У Одељењу за материјално-финансијске послове обављају се материјално-финансијски послови за потребе Секретаријата и са њима повезани студијско-аналитички, рачуноводствени и административни послови, који се односе на: израду предлога буџета Секретаријата, годишњег финансијског плана Секретаријата, кварталних планова и извештаја о извршењу финансијских планова Секретаријата; реализација приспелих финансијских обавеза у Секретаријату и други материјално-финансијски послови. У Сектору за правне и материјално-финансијске послове обављају се и други опште правни, материјално-финансијски и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.