Sektor za rad i zapošljavanje

U Sektoru za rad i zapošljavanje obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za rad i zapošljavanje.

U Odeljenju za rad i zapošljavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje primene propisa i strateških dokumenata iz oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; predlaganje izmena i dopuna propisa iz ovih oblasti za Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i Pokrajinsku vladu; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada; sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom, Akcionim planom i Strategijom zapošljavanja Republike kao i prećenje realizacije mera, realizaciju antidiskriminacione politike u oblasti zapošljavanja i rada; praćenje, podsticanje i kreiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija građana; preduzimanje mera za podsticanje zapošljavanja na teritoriji Pokrajine; praćenje i primena ratifikovanih konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i sačinjavanje izveštaja o njihovoj primeni; saradnju sa međunarodnim, regionalnim i domaćim organima i organizacijama u oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Pokrajinskom savetu za zapošljavanje, Pokrajinskom savetu za bezbednost i zaštitu na radu i Pokrajinskom socijalno-ekonomskom savetu; obavljanje aktivnosti u cilju razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga u Pokrajini; preduzimanje aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu; iniciranje aktivnosti za harmonizaciju radnog i socijalnog zakonodavstva sa normativno-institucionalnim okvirom i praksom socijalnog dijaloga; podizanje svesti o prednostima i koristi razvijenog socijalnog dijaloga kroz konstantno informisanje javnosti o akterima, sadržajima i instrumentima socijalnog dijaloga; saradnja sa sindikalnim organizacijama, organizacijama poslodavaca i nevladinim organizacijama; učestvovanje u rešavanju pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih sloboda i prava zaposlenih, materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih; razvoja kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova; saradnja sa Pokrajinskim javnim pravobranilaštvom Vojvodine i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara i neposrednih rukovodilaca.