Sektor za privredu

U Sektoru za privredu obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za industriju i telekomunikacije, Odeljenje za preduzetništvo i zanatstvo.

U Odeljenju za industriju i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove praćenja ukupnog privrednog razvoja i kretanja u industrijskoj proizvodnji kao i pojedinačno po granama u industrijskoj oblasti; učestvovanje u ostvarivanju procesa restruktuiranja i revitalitzacije u preduzećima; pružanja informativnih, konsultantskih i drugih usluga u oblastima standardizacije, sertifikacije i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda kojima se zadovoljavaju potrebe malih i srednjih preduzeća u toj oblasti; uvođenje sistema kvaliteta, standardizacije i sertifikacije industruijskih proizvoda; praćenje i realizacija projekata u skladu sa Strategijom programa privrednog razvoja AP Vojvodine; upravljanje i rad na realizaciji Projekta ”Najbolje iz Vojvodine”; dodela podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju privrede i stvaranju industrijskih parkova; učešće u pripremi nacrta zakona i drugih podzkonskih akata iz oblasti industrije i telekomunikacija; pripremanje predloga odluka i drugih opštih akata Pokrajinske vlade i Skupštine; predlaganje donošenja plana i programa ravnomernog privrednog razvoja Pokrajine u skladu sa Planom razvoja Republike Srbije; pripremanje analiza, izveštaja, informacija i stručnih mišljenja iz oblasti industrije; poslovi iz oblasti telekomunikacija; učestvovanje u utverđivanju politike razvoja u oblasti telekomunikacija; donošenja Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji; plana namene radio frekvencijskih opsega i plana raspodele radio frekvencija; praćenje promene zakona i drugih propisa iz oblasti  telekomunikacija, učestvovanje u izradi republičkih i pokrajinskih propisa u ovim oblastima; davanje stručnih mišljenja za izradu analiza, izveštaja i informacija iz ovih oblasti; saradanju sa privrednim subjektima, republičkim i pokrajinskim organima koji donose plan i strategiju razvoja  telekomunikacija; obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje i analiziranje kretanje u oblasti trgovine i usluga, cena i troškova života; analiziranje uticaja ekonomske politike na funkcionisanje tržišta i odnose ponude i tražnje; promet roba i usluga u prometu roba; zaštite potrošača; saradnje sa udruženjima potrošača; učestvovanje u pripremi republičkih zakona, drugih propisa i podzakonskih akata; ostvarivanje sradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu,praćenje i realizaciju projekata iz ovih oblasti, davanje stručnih predloga iz ovih oblasti i drugi poslovi po nalogu Sekretara i neposrednih rukovodilaca.

U Odeljenju za preduzetništvo i zanatstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na studijsko-analitičko praćenje tekućih privrednih kretanja; pripremu programa mera i programa razvoja preduzetništva, mikro, malih i srednjih privrednih društava; praćenje ostvarivanja programa i predlaganje mera za njihovo sprovođenje; pripremanje odluka i opštih akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u oblasti preduzetništva; podsticaj razvoja preduzetništva; izradu, praćenja i realizaciju projekata iz oblasti preduzetništva; utvrđivanje starih zanata svojstveni području Pokrajine i utvrđivanje i obezbeđivanje mera za njihovo unapređenje i razvoj; izradu planova, informacija i izveštaja iz oblasti biznis inkubatora, industrijskih parkova i klastera i vrši njihovu promociju; saradnju sa organima lokalne samouprave i drugim subjektima i učesnicima u oblasti preduzetništva; pripremanje analiza, izveštaja informacija i stručnih mišljenja iz oblasti preduzetništva; koordinaciju sa ostalim sektorima u Sekretarijatu; saradnju sa ostalim pokrajinskim i republičkim organima i obavljanje ostalih poslova po nalogu sekretara i neposrednih rukovodilaca.