Održana poslednja sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta u 2019. godini

Novi Sad, 23. decembar 2019. – Sedamnaesta sednica Pokrajinskog socijalno – ekonomskog  saveta  održana je danas u Skupštini AP Vojvodine. To je ujedno i poslednja sednica ovog radnog tela u 2019. godini. Socijalni partneri su na sednici PSES-a raspravljali po osam tačaka Dnevnog reda. Sednicom je predsedavao Milojica Živković, predsedavajući PSES i  predsednik Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“.

Po usvajanju Izvoda iz zapisnika sa prethodne, šesnaeste sednice Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, sekretar za finansije, Smiljka Jovanović, iznela je najvažnije stavke o budžetu za narednu godinu priložene u okviru Informacije o Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2020.godinu. Ona je istakla da će Budžet AP Vojvodine, koji iznosi 77,3 milijardi dinara, održati visok nivo kapitalnih rashoda, kod kojih je prioritet završetak započetih projekata i priprema projektne dokumentacije za novi investicioni ciklus. Kretanje javnog duga konstantno se smanjuje u odnosu na 2016. godinu, dok poreski prihodi Budžeta imaju tendenciju porasta, što oslikava privredni rast. Najznačajniji investicioni projekti u 2020. godini odnose se na završetak gradnje poslovnog objekta Radio televizije Vojvodine, mosta na Dunavu, adaptaciju Narodnog pozorišta u Subotici, izradu projektne dokumentacije za prugu Subotica  – Baja, zaštitu i revitalizaciju kulturnog nasleđa Sremskih  Karlovaca, objekta Kamenica 3 sa PET centrom, početak realizacije projekata izgradnje i opremanja automatizovanog sistema odbrane od grada na području Radarskog centra ”Fruška gora” i dr. Rasporedom budžetskih sredstava u 2020. godini obezbeđuje se održavanje nivoa mera socijalne i demografske politike i viši nivo porodičnog smeštaja i hraniteljstva, održavanje nivoa mera agrarne politike, povećanje sredstava za vodoprivrednu delatnost, unapređenje zdravstvenog sistema, povećanje nivoa robnih rezervi, i dr. Članovi PSES-a su prihvatili  podnetu Informaciju.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, je ovom prilikom istakao da je Pokrajinski sekretarijat za privredu posebnu finansijsku podršku putem konkursa pružio ženskom preduzetništvu, ali i da postoji poseban bodovni kriterijum kod drugih konkursa gde se dodatno boduje preduzetnica ili pravni subjekt koji je u vlasništvu žene, te ukoliko je ona osnivač. Đoković navodi da je ove godine sproveden konkurs za inovativno žensko preduzetništvo gde je dodeljeno ukupno 23 miliona doinara. U planu je da se prilikom bodovanja i kod drugih konkursa Sekretarijata u narednoj godini kriterijum proširi i na ostale socijalno ugrožene kategorije. Do isteka mandata planira se raspisivanje narednog konkursa za inovativno žensko preduzetništvo. Takođe, konkursima u oblasti socijalnog preduzetništva Sekretarijata subvencionišu se firme koje zapošljavaju, pored žena, i druge socijalno ugrožene i marginalizovane kategorije, što će se činiti i ubuduće. Dogovoreno je da socijalni partneri, preko sekcija žena, informišu svoje članice o ovim konkursima, jer njihova informisanost nije na visokom nivou.

Sekcija žena Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“ za podršku materinstvu i porodici iznela je predloge i preporuke koje bi trebalo preduzeti u eri suočavanja sa odlivom stanovništva, belom kugom i problemom nezaposlenosti. Oni predlažu adekvatnu zaradu, odnosno visinu minimalne zarade neophodnu za dostojanstven život, kako bi se obezbedio nivo potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu, uz poseban osvrt na žene u ruralnim područjima i intenzivnije zapošljavanje žena od 20 do 24 godine starosti. Dodatne mere za zaštitu porodice i materinstva bi trebalo da budu usmerene na uvođenje dečijeg dodatka za svako dete, pravično regulisanje naknada za porodiljsko odsustvo, smanjenje godina za odlazak u penziju za drugo i svako naredno dete, omogućavanje ženama da rade skraćeno radno vreme do treće godine života deteta,  itd. Konstatovano je, takođe, da realizacija predloženih mera, podrazumeva značajna finansijska ulaganja u porodicu i budućnost građana, izmene i dopune više propisa, kao usaglašenost rada brojnih institucija sistema. Nakon toga PSES je podržao predloge mera Sekcije žena PO UGS „Nezavisnost“, kao i aktivnosti sekcija žena ostalih socijalnih partnera na unapređenju radno-pravnog, materijalnog i socijalnog položaja žena.

Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana prihoda i rashoda Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2019. godinu i Odluka o izmeni Odluke o dodeli sredstava socijalnim partnerima za 2019. godinu, pri čemu je istaknuto da je PSES utrošio manje od planiranih sredstava za tekuću godinu, te da su preostala sredstva od ostvarene uštede raspoređena na socijalne partnere.

Usvojeni su Finansijski plan prihoda i rashoda Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2020. godinu, koji je identičan ovogodišnjem planu i Odluka o dodeli sredstava socijalnim partnerima za narednu godinu.

Pod tačkom razno diskutovalo se o novom terminu i agendi tradicionalne godišnje Konferencije Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, koja bi trebalo da bude međunarodnog karaktera sa okvirnim datumom održavanja u februaru mesecu naredne godine. Konferencija će biti održana pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i otvoriće je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković.