Одржана последња седница Покрајинског социјално-економског савета у 2019. години

Нови Сад, 23. децембар 2019. – Седамнаеста седница Покрајинског социјално – економског  савета  одржана је данас у Скупштини АП Војводине. То је уједно и последња седница овог радног тела у 2019. години. Социјални партнери су на седници ПСЕС-а расправљали по осам тачака Дневног реда. Седницом је председавао Милојица Живковић, председавајући ПСЕС и  председник Покрајинског одбора УГС „Независност“.

По усвајању Извода из записника са претходне, шеснаесте седнице Покрајинског социјално-економског савета, секретар за финансије, Смиљка Јовановић, изнела је најважније ставке о буџету за наредну годину приложене у оквиру Информације о Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2020.годину. Она је истакла да ће Буџет АП Војводине, који износи 77,3 милијарди динара, одржати висок ниво капиталних расхода, код којих је приоритет завршетак започетих пројеката и припрема пројектне документације за нови инвестициони циклус. Кретање јавног дуга константно се смањује у односу на 2016. годину, док порески приходи Буџета имају тенденцију пораста, што осликава привредни раст. Најзначајнији инвестициони пројекти у 2020. години односе се на завршетак градње пословног објекта Радио телевизије Војводине, моста на Дунаву, адаптацију Народног позоришта у Суботици, израду пројектне документације за пругу Суботица  – Баја, заштиту и ревитализацију културног наслеђа Сремских  Карловаца, објекта Каменица 3 са ПЕТ центром, почетак реализације пројеката изградње и опремања аутоматизованог система одбране од града на подручју Радарског центра ”Фрушка гора” и др. Распоредом буџетских средстава у 2020. години обезбеђује се одржавање нивоа мера социјалне и демографске политике и виши ниво породичног смештаја и хранитељства, одржавање нивоа мера аграрне политике, повећање средстава за водопривредну делатност, унапређење здравственог система, повећање нивоа робних резерви, и др. Чланови ПСЕС-а су прихватили  поднету Информацију.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, је овом приликом истакао да је Покрајински секретаријат за привреду посебну финансијску подршку путем конкурса пружио женском предузетништву, али и да постоји посебан бодовни критеријум код других конкурса где се додатно бодује предузетница или правни субјект који је у власништву жене, те уколико је она оснивач. Ђоковић наводи да је ове године спроведен конкурс за иновативно женско предузетништво где је додељено укупно 23 милиона доинара. У плану је да се приликом бодовања и код других конкурса Секретаријата у наредној години критеријум прошири и на остале социјално угрожене категорије. До истека мандата планира се расписивање наредног конкурса за иновативно женско предузетништво. Такође, конкурсима у области социјалног предузетништва Секретаријата субвенционишу се фирме које запошљавају, поред жена, и друге социјално угрожене и маргинализоване категорије, што ће се чинити и убудуће. Договорено је да социјални партнери, преко секција жена, информишу своје чланице о овим конкурсима, јер њихова информисаност није на високом нивоу.

Секција жена Покрајинског одбора УГС „Независност“ за подршку материнству и породици изнела је предлоге и препоруке које би требало предузети у ери суочавања са одливом становништва, белом кугом и проблемом незапослености. Они предлажу адекватну зараду, односно висину минималне зараде неопходну за достојанствен живот, како би се обезбедио ниво потрошачке корпе за четворочлану породицу, уз посебан осврт на жене у руралним подручјима и интензивније запошљавање жена од 20 до 24 године старости. Додатне мере за заштиту породице и материнства би требало да буду усмерене на увођење дечијег додатка за свако дете, правично регулисање накнада за породиљско одсуство, смањење година за одлазак у пензију за друго и свако наредно дете, омогућавање женама да раде скраћено радно време до треће године живота детета,  итд. Констатовано је, такође, да реализација предложених мера, подразумева значајна финансијска улагања у породицу и будућност грађана, измене и допуне више прописа, као усаглашеност рада бројних институција система. Након тога ПСЕС је подржао предлоге мера Секције жена ПО УГС „Независност“, као и активности секција жена осталих социјалних партнера на унапређењу радно-правног, материјалног и социјалног положаја жена.

Усвојена је Одлука о изменама и допунама Финансијског плана прихода и расхода Покрајинског социјално-економског савета за 2019. годину и Одлука о измени Одлуке о додели средстава социјалним партнерима за 2019. годину, при чему је истакнуто да је ПСЕС утрошио мање од планираних средстава за текућу годину, те да су преостала средства од остварене уштеде распоређена на социјалне партнере.

Усвојени су Финансијски план прихода и расхода Покрајинског социјално-економског савета за 2020. годину, који је идентичан овогодишњем плану и Одлука о додели средстава социјалним партнерима за наредну годину.

Под тачком разно дискутовало се о новом термину и агенди традиционалне годишње Конференције Покрајинског социјално-економског савета, која би требало да буде међународног карактера са оквирним датумом одржавања у фебруару месецу наредне године. Конференција ће бити одржана под покровитељством Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и отвориће је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић.