18. фебруар 2020. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2019), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, брoј: 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години („Службени лист АПВ”, бр. 1/2020), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ

ПРЕГЛЕД РАЧУНА И ПЛАЋАЊА