18. фебруар 2020. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2019), и члана 5. Правилникa о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години („Службени лист АПВ”, бр. 1/2020), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ