20. oktobar 2018. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u R. Srbiji u 2018. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV“, broj: 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava  za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima  u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2018. godini („Službeni list APV”, br. 28/2018 od 13.06.2018. godine),Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

 

JAVNI KONKURS za DODELu BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA SAJMOVIMA  U EVROPI I NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI u 2018. godini

 

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE I IZJAVE

IZJAVA O SUKOBU INTERESA