20. октобар 2018. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката сa територије АП Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Р. Србији у 2018. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката сa територије Aутономне покрајине Војводине, на сајмовима  у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 28/2018 од 13.06.2018. године),Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС за ДОДЕЛу БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СA ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НА САЈМОВИМА  У ЕВРОПИ И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ у 2018. години

 

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ И ИЗЈАВЕ

ИЗЈАВА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА