16. septembar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala – manifestacije

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj 66/2020, 27/2021-rebalans i 38/2021-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr, 37/2016 i 29/2017, 24/2019 i 66/2020) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini („Službeni list APV”, br.19/2021), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI – MANIFESTACIJE

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

OBRAZAC PRIJAVE SA IZJAVAMA