16. септембар 2021. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала – манифестације

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 66/2020, 27/2021-ребаланс и 38/2021-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр, 37/2016 и 29/2017, 24/2019 и 66/2020) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ”, бр.19/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ДРУГИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ СА ИЗЈАВАМА