15. septembar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanjenabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge digitalizovanja u marketingu i trgovini u 2021. g.

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, br: 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16,  29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Sl.list APV“, br: 66/20, 27/21-rebalans i 38/21- rebalans) i člana 6. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2021. godini (”Sl.list APV’, br:37/21) Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2021. godini

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE