12. oktobar 2018. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u APV u 2018. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV“, broj: 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava  za sufinansiranje troškova  organizacije   regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini („Službeni list APV”, br. 28/2018 od 04.07.2018. godine),Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat),  raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA  ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

 

Тekst konkursa

pravilnik

Оbrazac prijave

izjave uz konkurs