Saopštenje Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Pokrajinski sekretarijat aktivno je učestvovao u svim do sada organizovanim debatama o Predlogu zakona i precizno su iznete sve naše primedbe, naročito neophodnost da status mehanizama na pokrajinskom nivou bude jasno vidljiv. Smatramo da je ispravna odluka da se predlog zakona revidira, imajući u vidu veliki broj primedbi na sadržaj predloga, i ističe da proces kreiranja mora podrazumevati učešće postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost na svim nivoima, i lokalnih i pokrajinskih, stručnjakinja i stručnjaka u ovoj oblasti, kao i aktivistkinja i aktivista civilnog sektora.

Imajući u vidu značaj ovog zakona, Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova smatra da je posebno važno da se predloženi naziv zakona promeni, te da se vrati prvobitno predložen naziv „Zakon o rodnoj ravnopravnosti“ koji terminološki preciznije određuje vrednosti i prava koja se ovim predlogom dokumenta definišu. Takođe je potrebno da se u predlogu zakona jasnije definiše obrazovanje mehanizama za rodnu ravnopravnosti na teritoriji autonomne pokrajine, kao i njihova uloga u nadzoru nad primenom zakona.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova spreman je da, kao i do sada, pruži stručnu podršku i aktivno učestvuje u pripremi dokumenta čija će primena istinski doprineti unapređenju života žena i muškaraca u Republici Srbiji.