Saopštenje povodom Osmog marta Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Novi Sad, 8. mart 2016. – Pokrajinski sekretarijat podseća da je prvi nacionalni dan žena obeležen u SAD, 28. februara 1909. godine u znak sećanja na štrajk radnica u tekstilnoj industriji u Njujorku, kada su žene protestovale zbog loših uslova rada. Socijalistička internacionala je naredne godine uspostavila 8. mart kao Međunarodni dan žena u znak poštovanja prema pokretu za ženska prava, a i kako bi se izgradila podrška za ostvarivanje univerzalnog prava glasa za žene.

Međunarodni dan žena nas podseća da se žene širom sveta i dalje suočavaju sa neravnopravnošću. Često su žene i devojčice diskriminisane u oblasti zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja. U mnogim zemljama žene zarađuju manje od muškaraca, iako su na istim pozicijama, rade u nesigurnim uslovima sa malim prihodima i istovremeno snose najveći teret brige o porodici i domaćinstvu, ređe su vlasnice imovine i zemlje nego muškarci, što ima negativne posledice na njihov položaj i mogućnosti. Svakoga dana hiljade žena i devojčica su žrtve rodno zasnovanog nasilja, uključujući i seksualno nasilje, trgovinu ljudima, prisilne i maloletničke brakove.

Ravnopravnost žena i muškaraca u Republici Srbiji garantovana je Ustavom, a zaštita ljudskih prava žena obezbeđena je relevantnim zakonima. Uprkos tome, treba naglasiti da je pred nama još dug put do ostvarivanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca, pravne i faktičke, na kojem međunarodne, vladine, nevladine i sve druge organizacije moraju da rade zajedno.

U svom delovanju Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova posebno se fokusirao na unapređenje sveobuhvatnog okvira za delotvornu i efikasnu zaštitu i podršku žena sa iskustvom nasilja u porodici ili u partnerskim odnosima. Od 2009. godine od kako Pokrajinski sekretarijat sprovodi mere za suzbijanje nasilja održano je oko 300 edukacija sa gotovo 3000 učesnika iz svih nadležnih institucija u svih 45 opština na teritoriji AP Vojvodine. Podržano je formiranje jedinstvenog SOS telefona za teritoriju AP Vojvodine 0800 10 10 10, kao i izgradnja sigurnih kuća u Somboru, Zrenjaninu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici.

Od 2014. godine sprovodi se program za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja sa ciljem unapređenja procesa njihovog oporavka i povratka u život bez nasilja. Pored toga, značajni napori učinjeni su kako bi se rodna ravnopravnost polova uključila u sve programe i projekte pokrajinskih organa, te da se obezbedi da sve aktivnosti koje pokrajinski organi sprovode uzimaju u obzir specifični položaj i potrebe žena i muškaraca, doprinose smanjenju neravnopravnosti žena i muškarca i ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Imajući u vidu da će se upravo ove godine u Republici Srbiji na svim nivoima održati izbori, posebna pažnja treba da se obrati na podršku političkoj participaciji žena, kao i njihovom većem uključivanju u procese donošenja odluka. Učešće i zastupljenost žena u političkom životu prestavlja poseban izazov. Pitanje zastupljenosti žena u parlamentima i političkim telima je pitanje demokratičnosti.

Žene predstavljaju preko 50 odsto populacije. Njihova nedovoljna zastupljenost u procesima i na mestima donošenja odluka ukazuje na to da još uvek postoje tradicionalne barijere koje sprečavaju da se njihov glas čuje i potrebe uzmu u obzir.