24. mart 2018. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za nabavku repromaterijala i usluga u 2018.godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, br.57/2017) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br.37/2014, 54/2014 – dr. Odluka 37/2016 i 29/2017) Pokrajinski sekretar za privredu i turizam  raspisuje

JAVNI KONKURS ZA  DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2018.GODINI

CILj

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednim subjekatima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za refundaciju troškova nabavke repromaterijala i usluga.

Po principu:
•    refundacije prethodno učinjenih izdataka (izdaci nastali pre raspisivanja konkursa);
•    refundacije naknadno učinjenih izdataka (izdaci nastali posle raspisivanja konkursa).

Javni konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara.

Visina sredstava može biti najmanje 30.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Visina odobrenih sredstava u slučaju refundacije prethodno učinjenih izdataka se utvrđuje na osnovu dostavljenog ugovora, računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju.

Visina odobrenih sredstava u slučaju refundacije naknadno učinjenih izdataka se utvrđuje na osnovu predračuna, ponude ili predugovora, koji mora da sadrži isključivo iznos vrednosti repromaterijala/usluge.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 04. septembra 2017. godine.

Uslovi za učešće na Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga  u 2018. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik se preuzima na www.spriv.vojvodina.gov.rs

Učesnik na Javnom konkursu može podneti jednu prijavu za refundaciju prethodno učinjenih izdataka ili refundaciju naknadno učinjenih izdataka.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se preuzimaju sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom:„NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2018. godini“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na gornju adresu).

Rok za podnošenje prijava je 24. aprila 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 021/487-4248 i 487-4861.

ТEKST KONKURSA ZA ŠTAMPU

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ OBRAZAC

PRAVILNIK