24. март 2018. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку репроматеријала и услуга у 2018.години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр.57/2017) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр.37/2014, 54/2014 – др. Одлука 37/2016 и 29/2017) Покрајински секретар за привреду и туризам  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018.ГОДИНИ

ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за рефундацију трошкова набавке репроматеријала и услуга.

По принципу:
•    рефундације претходно учињених издатака (издаци настали пре расписивања конкурса);
•    рефундације накнадно учињених издатака (издаци настали после расписивања конкурса).

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

Висина средстава може бити најмање 30.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 80% од

фактурне (куповне) вредности, без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно учињених издатака се утврђује на основу достављеног уговора, рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању.

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно учињених издатака се утврђује на основу предрачуна, понуде или предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредности репроматеријала/услуге.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници који делатност обављају у оквиру креативне економије са седиштем на територији АП Војводине уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до 04. септембра 2017. године.

Услови за учешће на Јавном конкурсу утврђени су Правилником о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга  у 2018. години (у даљем тексту: Правилник).

Правилник се преузима на www.spriv.vojvodina.gov.rs

Учесник на Јавном конкурсу може поднети једну пријаву за рефундацију претходно учињених издатака или рефундацију накнадно учињених издатака.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава и друга питања од значаја за Јавни конкурс прописани су Правилником.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се преузимају са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на горњу адресу).

Рок за подношење пријава је 24. априла 2018. године.

Додатне информације могу се добити на телефоне 021/487-4248 и 487-4861.

ТЕКСТ КОНКУРСА ЗА ШТАМПУ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ

ПРАВИЛНИК