24. март 2018. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018.години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр.57/2017) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр.37/2014, 54/2014 – др. Одлука 37/2016 и 29/2017) Покрајински секретар за привреду и туризам  расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају за рефундацију трошкова набавке машина или опреме или софтвера, по принципу:
•    рефундације претходно учињених издатака (издаци настали пре расписивања Јавног конкурса);
•    рефундације накнадно учињених издатака (издаци настали после расписивања Јавног конкурса).

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара.
А)  за набавку машина или опреме: од најмање 50.000,00 динара до највише 600.000,00 динара, односно до 90% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а и зависних трошкова набавке;

Б)  за набавку софтвера: од најмање 50.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 90% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ-а и зависних трошкова набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење.

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно учињених издатака се утврђује на основу достављеног  уговора, рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању.

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно учињених издатака се утврђује на основу предрачуна, понуде или предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредности машине или опреме или софтвера.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају имају микро и мала привредна друштва  и предузетници који делатност обављају у оквиру креативне економије са седиштем на територији АП Војводине уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до 04. септембра 2017. године.

Услови за учешће на Јавном конкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години (у даљем тексту: Правилник).

Правилник се преузима на www.spriv.vojvodina.gov.rs

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина или набавка опреме или набавка софтвера) по принципу рефундација претходно учињених издатака или рефундација накнадно учињених издатака.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава и друга питања од значаја за Јавни конкурс прописани су Правилником.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се преузимају са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера у 2018. години“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на горњу адресу).

Рок за подношење пријава је 24. априла 2018. године.

Додатне информације могу се добити на телефоне 021/487-4248 и 487-4861.

ТЕКСТ КОНКУРСА ЗА ШТАМПУ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ

ПРАВИЛНИК

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА