Надлежности и обавезе

У Секретаријату, као основне унутрашње јединице, образују се сектори:

1.    Сектор за правне и материјално-финансијске послове
2.    Сектор за привреду
3.    Сектор за рад и запошљавање
4.    Сектор за туризам и регионално – привредну сарадњу

 

ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА                                                                     

Приказ радних места службеника на положају:

 

Ред.

бр.

Назив

радног места

Број систематизованих радних места

Број

запослених

1.        

Подсекретар

1

1

2.        

Помоћник покрајинског секретара

4

4

 

Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:

 

Ред.

бр.

Назив

радног места

Број систематизованих радних места

Број

запослених

1.        

Виши саветник

4

4

2.        

Самостални саветник

8

8

3.        

Саветник

20

24

4.        

Млађи саветник

1

1

 

Приказ броја радних места намештеника:

 

Ред.

бр.

Назив

радног места

Број систематизованих радних места

Број

запослених

1.

Намештеник

3

3

 

 У К У П Н О:

 

41

45

 

Покрајински секретар за привреду и туризам је члан Покрајинске владе задужен за руковођење Секретаријатом. Покрајински секретар може имати заменика који га замењује и помаже у оквиру облашћења које му он одреди. У случају дуже спречености покрајинског секретара, што треба да констатује Покрајинска влада, заменик замењује одсутног покрајинског секретара и има сва овлашћења покрајинског секретара. Покрајински секретар може овластити заменика покрајинског секретара да присуствује и учествује у раду на седницама Покрајинске владе, без права гласа.

Покрајински секретар има подсекретара. Подсекретар  је службеник на положају у првој групи. Подсекретар помаже покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима и у усклађивању рада унутрашњих јединица Секретаријата, те сарађује са другим органима.

Радом сектора руководи помоћник покрајинског секретара као службеник на положају у другој групи. Помоћник има овлашћења и одговорност за обављање најсложенијих послова из делокруга Сектора којим руководи, за планирање, организовање, усмеравање и надзор над обављањем послова, као и за законито и благовремено обављање послова. Помоћник  одговара Покрајинском  секретару за свој рад и за рад Сектора којим руководи.

Радом одељења руководи начелник одељења. Радом одсека руководи шеф одсека. За свој рад начелник одељења и шеф одсека одговара покрајинском секретару и помоћнику који руководи сектором у коме је образована та ужа унутрашња јединица.

За извршавање послова који захтевају заједнички рад запослених из различитих организационих јединица у Секретаријату или заједнички рад са другим покрајинским органима, организацијама, службама или дирекцијама, покрајински секретар може образовати стручне комисије и радне групе.

 

УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ – СЕКТОРИ:

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

  У Сектору за правне и материјално-финансијске пословеобразоване су две уже унутрашње јединице : Одсек за правне послове и Одељење за  материјално-финансијске послове.

 У Одсеку за правне  послове обављају се опште правни, управни, студијско-аналитички и стручно-оперативни послови, као и други послови који се односе на стручну припрему аката за седнице Покрајинске владе и радних тела, предлагање измена и допуна прописа из области привреде, туризма, запошљавања за Скупштину Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Покрајинску владу; припрема информација за давање сагласности Покрајинске владе; израда општих и појединачних аката; припрема и израда кадровског плана Секретаријата; припрема акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, припремање одлука о оснивању организација од интереса за Покрајину у наведеним областима; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и подзаконских аката у области привреде и туризма; спровођење јавних набавки; сарадња са Правобранилаштвом Аутономне покрајине Војводине, праћење рада савета, комисија и других радних тела Секретаријата; сарадња са другим републичким и покрајинским органима, службама и организацијама, органима јединица локалне самуправе и другим институцијама и организацијама; поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; послови везани за односе са јавношћу; припремање и организовање штампања билтена, публикација и пропагандног материјала за презентације Секретаријата и привредних потенцијала Покрајине у земљи и иностранству; сачињавање записника и закључака са састанака Секретаријата; обављање стручних, оперативних и административних послова; други послови по налогу Покрајинског секретараи непосредног руководиоца.

 У Одељењу за материјално-финансијске пословеобављају се материјално-финансијски послови за потребе Секретаријата и са њима повезани студијско-аналитички, рачуноводствени и административни послови, који се односе на: израду предлога буџета Секретаријата, годишњег финансијског плана Секретаријата, кварталних планова и извештаја о извршењу финансијских планова Секретаријата; учествовање у изради и праћењу плана  јавних набавки  за Секретаријат; извршење свих плаћања и уговорних обавеза; израда решења и захтева за плаћање; реализација приспелих финансијских обавеза у Секретаријату и други материјално-финансијски послови.

 У Сектору за правне и материјално-финансијске послове обављају се и други опште правни, материјално-финансијски и други послови по налогу Покрајинског секретараи непосредног руководиоца.

 

СЕКТОР ЗА ПРИВРЕДУ

 У Сектору за привреду образована је једна ужа унутрашња јединица: Одељење за привреду и телекомуникације.

  У Одељењу за  привреду и телекомуникације обављају се послови који се односе на студијско-аналитичко праћење текућих привредних кретања; припрему програма мера и програма развоја привреде и предузетништва; праћење остваривања програма и предлагање мера за њихово спровођење; припремање одлука и општих аката за Скупштину и Покрајинску владу у области  привреде и предузетништва; праћење кластер организација и инкубатор центара; припрема текст правилника и конкурса за подстицај развоја привреде и предузетништва; израду, праћења и реализацију пројеката из области привреде и предузетништва; израду планова, информација и извештаја из области бизнис инкубатора, индустријских паркова и кластера;  примену Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом на територији Покрајине и информише Покрајинска влада о кретању запослености, незапослености и одрживости на послу особа са инвалидитетом, управљање и рад на реализацији Пројекта “Најбоље из Војводине“; утврђивање старих заната својствени подручју Покрајине и утврђивање и обезбеђивање мера за њихово унапређење и развој сарадњу са органима локалне самоуправе и другим субјектима и учесницима у области привреде и предузетништва; учествовање у припреми аката у области развоја телекомуникација, учествовање у  доношењу Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији, плана намене радио фреквенцијских опсега и плана расподеле радио фреквенција; праћење промене закона и других прописа из области  телекомуникација, давање стручних мишљења за израду анализа, извештаја и информација из ових области; сарадња са привредним субјектима, републичким и покрајинским органима који доносе план и стратегију развоја телекомуникација; припремање анализа, извештаја информација и стручних мишљења из области привреде и предузетништва; координацију са осталим секторима у Секретаријату; праћење рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине; сарадња са осталим покрајинским и републичким органима и обављање осталих послова по налогу Покрајинског секретара и непосредног  руководиоца.

 

СЕКТОР ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ

 У Сектору за рад и запошљавање образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за рад и запошљавање.

 УОдељењу за рад и запошљавањеобављају се послови који се односе на праћење примене прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; праћење стања и кретања на тржишту рада; спровођења мера активне политике запошљавања у складу са законом, Акционим планом и Стратегијом запошљавања Републике као и прећење реализације мера, реализацију антидискриминационе политике у области запошљавања и рада; предузимање мера за подстицање запошљавања на територији Покрајине; израда предлога плана активне политике запошљавања у Аутономној покрајини Војводина (у даљем тексту: Покрајина) и реализацију мера активне политике запошљавања у Покрајини; сарадњу са међународним, регионалним и домаћим органима и организацијама у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; пружање стручне и административно-техничке подршке Покрајинском савету за запошљавање, Покрајинском социјално-економском савету и другим саветима из ове области; обављање активности у циљу развоја трипартитног социјалног дијалога у Покрајини; предузимање активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; подизање свести о предностима и користи развијеног социјалног дијалога кроз константно информисање јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарадња са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и невладиним организацијама; учествовање у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; развоја културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; сачињавање текста конкурса у овој области; сарадња са Правобранилаштвом Аутономне покрајине Војводине и давање инструкција за поступање у судским поступцима, обављање осталих послова по налогу Покрајинског  секретара и непосредног  руководиоца.

 

СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И РЕГИОНАЛНО-ПРИВРЕДНУ САРАДЊУ

 У Сектору за туризам и регионално-привредну сарадњу образоване су две уже унутрашње јединице: Одсек за туризам и привредне манифестације и   Одељење за туризам и регионално-привредну сарадњу.

 У Одсеку за туризам и привредне манифестације обављају се студијско-аналитички,  и стручно-оперативни послови, као и други послови који се односе на стручну припрему аката за седнице Покрајинске владе и радних тела из области регионалне сарадње; обављају се послови који се односе на припрему и реализацију развојних планова и програма у области туризма; израду предлога одлука, предлога решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина у области туризма и регионално-привредне сарадње; предлагање акта у вези планирања програма и пројеката на апликације за средства фондова Европске уније, донације и других облика развојне помоћи у области туризма; предлагање акта у вези планирања програма и пројеката на апликације за средства домаћих фондова; праћење и израда прописа који регулишу ову област; праћење Програма развоја туризма АПВ и Стратегије развоја туризма Србије,анализирање кретања и појава на тржишту;  обављање сложених студијско-аналитичких послова који се односе на припрему програма у остваривању регионалне сарадње; праћење реализације пројеката који се спроводе у оквиру потписаних споразума о регионалној сарадњи; остваривање сарадње са осталим секторима у Секретаријату, републичким и покрајинским органима;праћење рада Туристичке организације Војводине, обавља послове који се односе на сарадњу са одговарајућим институцијама у области туризма, сарадње са развојним агенцијама, републичким и покрајинским органима, сарадње са привредним друштвима; учешће на организованим едукативним семинарима; праћење и подршка манифестацијама у области туризма, израду конкурса, стручних анализа, извештаја и информација у области туризма; израду стручних анализа, извештаја и информација везаних за специфичне облике туризма; и други послови по налогу Покрајинског секретара и непосредног руководиоца.

  У Одељењу за туризам и регионално-привредну сарадњу обављају се послови који се односе на припрему и реализацију развојних планова и програма туризма; израђује предлог одлука, предлог решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлагање акта у вези планирања развоја регионалне сарадње ; праћење прописа који регулишу ову област; анализирање кретања и појава на тржишту; остваривање сарадње са осталим секторима у Секретаријату, републичким и покрајинским органима; предлагање аката којима се уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; израда предлога  аката за оснивање бања и лечилишта на територији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; организовање полагања стручног испита за локалног туристичког водича и туристичких пратиоца за подручје Покрајине; укључивање  члана комисије за категоризацију угоститељских објеката; послови у области остваривања и унапређења развоја са земљама у окружењу и са другим европским регионима; праћења и анализирања стања спољно-трговинске размене са овим земљама и предлагања мера за унапређење и подстицање регионално-привредне сарадње; израђивања документа, протокола и меморандума који се односе на привредну сарадњу Покрајине и региона; сарадње са развојним агенцијама; праћења регулативе из области економских односа са иностранством; иницирања измене прописа у овим областима; припремања предлога одлука за Покрајинску владу и Скупштину; организовање сајамских и привредних манифестација, промоција и наступа Секретаријата и војвођанске привреде на сајамским и привредним манифестацијама у земљи и иностанству; вршење реализације активности у делу субвенционисања малих и средњих предузећа и туристичких организација за наступе на сајмовима; организовња едукативних семинара; остваривање сарадње са привредним друштвима и сајамским центрима; предлагање аката у складу са законом за уређење сајмова и других привредних манифестација од покрајинског значаја; предлагање аката за оснивање, категоризацију и начин рада сајамских центара; предлагање мреже сајамских и других привредних манифестација на територији Покрајине; израда конкурса,стручних анализа, извештаја и информација и други послови по налогу Покрајинског секретара и непосредног  руководиоца.