Održana 14. sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta: potpredsednik Đoković o predstojećem konkursu za lokalne socijalno-ekonomske savete i podsticajnim merama za zapošljavanje

 

Novi Sad, 27. mart 2019. – Na današnjoj četrnaestoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojom je predsedavao potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, razmatrano je deset tačaka dnevnog reda. Đoković je na samom početku istakao da je ključni problem socijalnog tripartitnog dijaloga jeste nepostojanje saveta na lokalnom nivou.

S tim u vezi, predstavljena je informacija o merama za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, koje će biti sprovedene od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

,,Norme koje su predviđene Zakonom o radu, a kojima se utvrđuje reprezentativnost socijalnih partnera su rigorozne. Oni teško ostvaruju uslov reprezentativnosti, a potom ne mogu da uspostave tripartitno dogovaranje. U Pokrajini smo definisali model kako da započnu sa dijalogom i steknu reprezentativnost na način da ih to ne ometa u radu, te smo otišli smo i korak dalje, kreiranjem jedinstvenog konkursa u našoj zemlji. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će dodeljivati bespovratna sredstva za osnivanje i rad lokalnih SES-ova. Predviđena je bruto plata za lice koje bi trebalo da bude sekretar SES-a, a što podrazumeva potpunu administrativnu i stručnu podršku radu saveta. Drugi osnov za dodelu sredstava su troškovi tekućeg poslovanja, održavanje prostorija, režijski troškovi, materijal i drugo“, rekao je Đoković dodavši da bi taj konkurs trebalo da bude raspisan u narednih desetak dana.

Đoković je stava da se na ovaj način motiviše osnivanje saveta, unapređenje kvaliteta njihovog rada, a ozbiljnije se pristupa radu na administrativno-tehničkim problemima sa kojima se oni suočavaju upravo angažovanjem stručnog lica.

Veoma značajno je i donošenje Pokrajinskog akcionog plana za tekuću godinu, koji realizuje Sekretarijat, a kojim su predviđene podsticajne mere za nekoliko vidova zapošljavanja. Predviđeno je 512.000 dinara bespovratnih sredstava za samozapošljavanje u delatnostima sa fakultetskim obrazovanjem sa obavezom sticanja određene licence za obavljanje samostalne delatnosti, poput advokata, lekara, stomatologa, inženjera, i slično. Ovo je bruto 2 zarada obračunata na minimalnu zaradu za period od 12 meseci. Potom obezbeđeno je 325.000 dinara za zanatske radnje, trgovine, proizvodne delatnosti. Naposletku, 187.500 dinara će biti usmereno ka poslodavcima za pojedinačnu subvenciju za novootvoreno radno mesto. Shodno navedenim merama Sekretarijat će raspisati javne konkurse.

,,Prošle godine smo ostvarili velike efekte sa svega 120 miliona dinara koliko smo imali na raspolaganju za oblast zapošljavanja, otvorivši 595 novih radnih mesta u Vojvodini. I ove godine verujem da ćemo dobro programiranim merama ostvariti ponovo dobar procenatzapošljivosti, a sa druge strane targetirali smo, pored ugroženih i osetljivijih kategorija stanovništva, i visokoobrazovan kadar i mlađe ljude sa migracionim tendencijama kako bi ostali ovde i razvojali svoju delatnost“, dodao je Đoković.

Predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin, govoreći o aktivnostima u oblasti preduzetništva u 2018. godini, istakao je izuzetan rad i rezultate Kancelarije za preduzetnišvto, osnovane u okviru Unije. Na ovaj način, pruža se efikasna stručna pomoć preduzetnicima, pored učešća u nizu projekata i osnivanju lokalnih unija poslodavaca.

Članovi Saveta su razmatrali i pitanja o prisustvu predstavnika Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta na sednicama Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, što je od prethodne godine uspostavljeno kao stalan model saradnje i rezultat dugogodišnje težnje PSES-a da se uspostavi efikasnija i celishodnija saradnja na svim nivoima i među svim socijalnim partnerima.

Pokrajinski socijalno-ekonomskog savet usvojio je i Zapisnik sa poslednje sednice, Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju, Izveštaj o radu i Orijentacioni plan Saveta za 2018. godinu.