24. mart 2018. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za nabavku mašina, opreme ili softvera u 2018.godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, br.57/2017) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br.37/2014, 54/2014 – dr. Odluka 37/2016 i 29/2017) Pokrajinski sekretar za privredu i turizam  raspisuje
 

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI

CILj

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednim subjekatima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju za refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera, po principu:
•    refundacije prethodno učinjenih izdataka (izdaci nastali pre raspisivanja Javnog konkursa);
•    refundacije naknadno učinjenih izdataka (izdaci nastali posle raspisivanja Javnog konkursa).

Javni konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara.
A)  za nabavku mašina ili opreme: od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 600.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i zavisnih troškova nabavke;

B)  za nabavku softvera: od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije i obuke za korišćenje.

Visina odobrenih sredstava u slučaju refundacije prethodno učinjenih izdataka se utvrđuje na osnovu dostavljenog  ugovora, računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju.

Visina odobrenih sredstava u slučaju refundacije naknadno učinjenih izdataka se utvrđuje na osnovu predračuna, ponude ili predugovora, koji mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine ili opreme ili softvera.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju imaju mikro i mala privredna društva  i preduzetnici koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 04. septembra 2017. godine.

Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2018. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik se preuzima na www.spriv.vojvodina.gov.rs

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka mašina ili nabavka opreme ili nabavka softvera) po principu refundacija prethodno učinjenih izdataka ili refundacija naknadno učinjenih izdataka.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se preuzimaju sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom:„NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera u 2018. godini“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na gornju adresu).

Rok za podnošenje prijava je 24. aprila 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 021/487-4248 i 487-4861.

ТEKST KONKURSA ZA ŠTAMPU

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ OBRAZAC

PRAVILNIK

IZMENA PRAVILNIKA