21. март 2019. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме у 2019. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме у 2019. години („Службени лист АПВ”, бр. 8/2019), Покрајински секретаријат за привреду и туризам р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА бр. 3 О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА