Čestitka Miroslava Vasina povodom Osmog marta – Međunarodnog dana žena

 

Poštovane Vojvođanke,

Osmi mart ima svoj duboki revolucionarni smisao – preko sto godina borbe za ženska ljudska prava, prava na siguran život bez nasilja, pravo na rad i poštenu zaradu, pravo glasa ali i pravo da žene budu birane na mesta odlučivanja.

U poslednjih petnaest godina u Srbiji je izgrađen zakonodavni okvir kao i institucije koje bi trebalo da garantuju jednake mogućnosti muškaraca i žena u svim oblastima privatnog i javnog života. Realnost je, na žalost, često više nego sumorna – svake godine brojimo žene žrtve partnerskog nasilja, žene trpe diskriminaciju pri zapošljavanju, ali i na radnom mestu, manje su plaćene za isti rad od muškaraca, nema ih dovoljno na mestima odlučivanja gde je realna moć i gde se donose odluke koje utiču na živote građana i građanki.

Vojvodina je u oblasti rodne ravnopravnosti u proteklom periodu prednjačila u odnosu na ostatak zemlje – prva je donela Odluku o ravnopravnosti polova još 2004. godine, pet godina pre Zakona o ravnopravnosti, prva u zemlji je donela, još 2008, Strategiju za zaštitu žena od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, a 2014. usvojila i sprovodi Program za zaštitu žena od nasilja u partnerskim odnosima za period 2015-2020.

Istina je da zapravo živimo u društvu opterećenom stereotipima i predrasudama i da se, na žalost, još uvek veličaju vrednosti suprotne onima koje država javno proklamuje. Zato se počinioci nasilja neadekvatno kažnjavaju, žene teže dolaze do posla, a lakše bez njega ostaju, u političkim krugovima mnogo teže napreduju.

Poštovane Vojvođanke, Pokrajinska vlada i Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova ostaju vaš veran partner. Naše mere kojima želimo poboljšati položaj žena nisu dvolične i samo na papiru, one se istinski realizuju.

Zato, uz iskrene čestitke za praznik, želim da Vam poručim i sledeće – ženska revolucija je i naša revolucija jer joj je krajnji cilj pravedno društvo za sve.

Miroslav Vasin