21. октобар 2022. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне Покрајине Војводине за субвенционисање програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво у 2022. години

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, бр: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл.лист АПВ“, бр: 54/2021 и 7/2022, 37/2022- ребаланс) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава Удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетноштво у 2022. години („Сл.лист АПВ” бр:44/22) Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИМА СЕ ПРОМОВИШЕ ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2022. ГОДИНИ

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ