15. јануар 2024. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 45/2023), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 5. Правилникa о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години („Сл. лист АПВ”, бр. 1/2024 и 2/2024- исправка), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ