15. јануар 2024. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2024. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину („Службени лист АПВ“, број: 45/2023), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2024. години („Службени лист АПВ”, бр. 1/24), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ