24. мај 2020. – ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години

На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за привреду и туризам, oбјављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ  ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА,СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

Број: 144-401-7088-1/2019-02

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА