18. novembar 2021. – Javni poziv za finansiranje stručne prakse najboljih studenata koji su diplomirali na fakultetima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji se nalaze u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji APV u školskoj 2020/21 godini

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-dr.zakon i 49/21), tačke 4.stav 1. tačka 4. Pokrajinskog akcionog plana zapošljavnja u AP Vojvodini za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj 19/21 i 47/21) i članova 4. Pravilnika o dodeli sredstava za finansiranje stručne prakse najboljih studenata koji su diplomirali na fakulttima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalaze u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2020/21 godini („Službeni list APV“, broj 47/21), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 18.10.2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE STRUČNE PRAKSE NAJBOLjIH STUDENATA KOJI SU DIPLOMIRALI NA FAKULTETIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE A KOJI SE NALAZE U SASTAVU UNIVERZITETA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U ŠKOLSKOJ 2020/21 GODINI

ТEKST JAVNOG POZIVA

ZAHTEV ZA UČEŠĆE