1. март 2021. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина, опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 66/2020), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016, 29/2017 и 24/2019 и 66/2020) и члана 5. Правилникa о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години („Сл. лист АПВ”, бр. 7/2021) и Правилникa о изменама и допунама правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години („Сл. лист АПВ”, бр. 9/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ