18. март 2021. – Јавна набавка добара – Службена, радна одећа и средства за личну заштиту запослених у покрајинским органима обликована по партијама 1 и 2 ЈН 01/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА