18. фебруар 2020. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима у 2020. години

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016 и 29/2017) ;  члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, бр: 54/2019) и члана бр. 5 Правилника о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години, Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ