16. септембар 2021. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туризма – подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број: 66/2020, 27/2021-ребаланс и 38/2021-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години – подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре („Службени лист АПВ”, бр. 7/2021 од 18.02.2021. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП  ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊE НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ СА ИЗЈАВАМА