1. март 2021. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – др. oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр: 66/2020) и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години („Службени лист АПВ“, бр. 7/2021) и Правилникa о изменама и допунама правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години („Сл. лист АПВ”, бр. 9/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ