Расписан Јавни конкурс за набавку машина, опреме и софтвера

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (”Службени лист АПВ”, број 54/2015 и 54/2016-ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (”Службени лист АПВ”, број 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), а сходно члану 5. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за суфинансирање трошкова набавке машина, опреме и софтвера у 2016. години, број: 144-401-4457-1/2016-02 од 03. новембра 2016. године, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује

 

JАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И  ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016.ГОДИНИ
Број: 144-401-4457-2/2016-02

 

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 36.493.669,00 динара, која су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину у оквиру Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа, функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима, економска класификација 4542 – капиталне субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из Буџета.

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

ЦИЉ

Циљ Програма је осавремењивање, проширење и повећање обима процеса производње, стабилизације производње, инвестирања у савремена средства за рад и производњу, ради повећања конкурентности код привредних субјеката те укупног развоја привреде и предузетништва у Аутономној покрајини Војводини.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за субвенционисање или рефундацију трошкова набавке машина или опреме или софтвера ради унапређења постојеће делатности.

Средства се одобравају за:

А)    Субвенционисање трошкова набавке машине или опреме или софтвера на основу предрачуна, понуде или предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредности машине или опреме или софтвера, без трошкова испоруке, монтаже, обуке, царинских трошкова и других зависних трошкова, или

Б)    Рефундацију трошкова набавке машина или опреме или софтвера која је  купљена и исплаћена у целости након 21. марта 2016. године.

У изузетним случајевима, на предлог комисије, за преглед докуменатције, субвенционисаће се или рефундирати набавка машине или опреме или софтвера до 70 одсто вредности.

Наведени изузетак се односи на привредне субјекте чије се седиште налази на територији општина које се према Уредби о степену развијености јединица локалне самоуправе сврставају у катагероју испод 60% републичког просека.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

А) Субвенционисани износ се одобрава у висини до максимално 50 одсто од укупне вредности машине или опреме или софтвера (без ПДВ-а) на основу достављеног предрачуна или понуде добављача/продавца, односно предуговора са продавцем.

Б) Рефундирани износ се одобрава у висини до максимално 50 одсто од укупне вредности машине или опреме или софтвера (без ПДВ-а) на основу рачуна/отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању истог. 

По основу тачке А) и Б) средства се одобравају за:

1.    Машине или опрему у висини од најмање 300.000,00 динара до највише 2.000.000,00 динара;

2.    Софтвер у висини од најмање 30.000,00 динара до највише 300.000,00 динара.

Неће се разматрати пријаве чија је вредност за машине или опрему до 600.000, 00 динара без ПДВ, а за софтвер до 60.000,00 динара без ПДВ.

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава и не обухвата ПДВ.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право да конкуришу имају микро и мала правна лица и предузетници (у даљем тексту: Учесници конкурса) под следећим условима:

1) да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до 31. децембра 2014. године и имају седиште односно регистрован огранак на територији Аутономне покрајине Војводине;
2)  да су позитивно пословали у 2015. години;
3)  да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;
4)  да над њима није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације;
5)  да нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
6) да подносилац пријаве и добављач опреме или машине или софтвера  нису повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима;
7) да подносиоци пријава према финансијским извештајима из 2015. године, имају најмање једно запослено лице;
8) да нису у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
9) да у текућој и у претходне две фискалне године (период 2014-2016 година) нису примили државну помоћ чија висина прелази износ од 23.000.000,00 динара; и
10) да нису примили бесповратна средства на конкурсима Покрајинског секретаријата за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме у 2014., 2015. и 2016 години.
Учесник конкурса може да учествује на Јавном конкурсу са највише једном пријавом и по једном основу (рефундација или субвенционисање) и за једну намену (машина/опрема/софтвер).
Учесник конкурса коме су одобрена средства закључењем уговора ће се обавезати да опрему или машину или софтвер не сме отуђити, дати другом привредном субјекту у закуп или на коришћење, најмање 36 месеци од дана закључења уговора.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:

1)    Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на Јавни конкурс (преузима се са сајта Секретаријата, www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР  не старији од датума објављивања јавног конкурса (оригинал или оверена фотокопија);

3) 1 – Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства –фотокопија финансијског извештаја за 2015. годину који је предат АПР-у,
2 – Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему простог књиговодства –копија биланса успеха за 2015. годину (Образац БУ) оверен од стране пореске управе,
3 – Паушални порески обвезници – фотокопија обрасца КПО, потврда од пословне банке о промету на рачуну у 2016. години и фотокопија Решења на порез од прихода од самосталне делатности;

4) Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне Пореске управе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старије од 15. октобра 2016. године (оригинал или оверена фотокопија);

5) А) Предрачун или понуда добављача или предуговор са продавцем машине или опреме или софтвера; (оригинал или оверена фотокопија);

Б) Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница за купљену машину или опрему или софтвер и извод рачуна из банке о плаћању истог не старији од  21.03.2016. године (оригинал или оверена фотокопија)
В) Изјаву у прилогу пријавног обрасца (на сајту Секретаријата);

6)    Потписана и оверена писмена изјава подносиоца пријаве о раније примљеној de minimis државној помоћи. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Учесник конкурса којем средства буду одобрена дужан је да приликом потписивања уговора са Секретаријатом достави:

За машине и опрему:

– банкарску гаранцију за добро извршење посла, у вредности износа субвенције са роком трајања до 31. марта 2017. године и
– једну бланко соло меницу регистровану у пословној банци са меничним овлашћењем. 

За софтвер:

– једну бланко соло меницу регистровану у пословној банци са меничним овлашћењем.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог комисије.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Секретаријат ће, након доношења Одлуке, контактирати само учеснике конкурса којима су средства одобрена.

Учесник конкурса којем су додељена средства закључиће уговор.

Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсном обрасцу који је саставни део Јавног конкурса и који се може преузети на сајту Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: ,,НЕ ОТВАРАТИ” и ,,Пријава на Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и софтвера у 2016. години” поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

Рок за подношење пријаве је до 15.11.2016. године.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

Корисници средстава који немају отворен наменски рачун код Управе за трезор у обавези су да га пре закључења уговора отворе.

Додатне информације могу се добити радним даном у Секретаријату, на бројеве телефона 021/487-4248 или 021/487-4072.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ 1 – 8

ПРАВИЛНИК