Сусрет секретара Иванишевића са челницима Покрајинског социјално-економског савета

Нови Сад, 17. новембар 2020. – Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, посетио је данас челнике Покрајинског социјално-економског савета. Председавајући ПСЕС-а, Владимир Лалошевић, и секретарка ПСЕС-а, Милина Тушјак, упознали су секретара и сараднике са структуром, оперативним процесима и самим радом, оријентационим и финансијским плановима Савета.

На нивоу АП Војводине трипартитни социјални дијалог успостављен је формирањем Покрајинског социјалног савета 2. јула 2003. године. Потписивањем Споразума, усвајањем Пословника о раду и формирањем радних група Савета створени су нормативни услови за успостављање трипартитног социјалног дијалога на нивоу Аутономне Покрајине Војводине, и пре законског уређивања ове материје. Након доношења Закона о социјално економском савету, рад Савета усклађен је са Законом. Нови Споразум о оснивању, деловању и начину рада Покрајинског социјално-економског савета закључили су 26. јула 2006. године Извршно веће АП Војводине, Унија послодаваца Србије – Послодавци Војводине, Савез самосталних синдиката Војводине и Покрајински одбор Уједињених гранских синдиката “Независност” – по утврђивању њихове репрезентативности.

Покрајински социјално – економски савет броји осамнаест чланова и чине га по шест представника Покрајинске владе, шест представника Уније послодаваца Војводине, шест представника репрезентативних синдиката на нивоу АП Војводине, и то три представника Савеза самосталних синдиката Војводине и три представника Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката ,,Независност”.

Колегијум Савета чине покрајински секретар за привреду и туризам и председници  организација социјалних партнера – председници Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора УГС „Независност“.

Делокруг рада Покрајинског социјално-економског савета је од изузетне важности, а спроводи се кроз заузимање заједничких ставова о питањима из надлежности Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине везаних за материјални и социајлни положај запослених и послодаваца, остваривања трипартитног социјалног дијалога о питањима од интереса за запослене и послодавце, праћење, давање мишљења и предлагања решења у прописима који регулишу материјално-социјални положај запослених и послодаваца, помоћ у формирању локалних социјално-економских савета у свим градовима и општинама Војводине, непосредну помоћ у успостављању и подстицање бипартитног социјалног дијалога код послодаваца, едукацију социјалних партнера, као и кроз међусобно двосмерно информисање са Социјално-економским саветом Републике Србије и локалним социјално-економским саветима градова и општина.