Одржана 8. седница Покрајинског социјално – економског савета

На данашњој осмој седници Покрајинског социјално-економског савета, који је одржан у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, а којим је председавао заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Палимир Тот, усвојен је консензусом Извод из записника са 7. седнице ПСЕС-а, а потом, по другој тачки и Извештај о раду Покрајинског социјално-економског савета за 2021. годину, који ће бити достављен Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.

Након разматрања, усвојени су Оријентациони план рада Покрајинског социјално – економског савета за текућу годину, Извештај о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално – економског савета за 2021. годину, донета је Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја ПСЕС и Одлука о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2021. годину.

Сва наведена и усвојена документа, достављају се Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.

По петој тачки, усвојен је Извештај о активностима Канцеларије за предузетништво Уније послодаваца Војводине за 2021. годину, уз напомене које је изнео Владимир Лалошевић, председник Уније послодаваца Војводине, при чему је и истакао да постоји иницијатива упућена ресорном Секретаријату за оснивање предузетничког инкубатора, о чему ће се разговарати у наредном периоду.

Тачке 6. и 7. су обједињене, јер обавеза доношења два правилника произилази из истог Закона о архивској грађи, те је тако усвојен Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, са Листом категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, као и Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената. Напомене у вези са поменутим тачкама, изнела је секретар Савета, Милина Тушјак.

Усвојене правилнике са Листом архивке грађе, достављају се надлежном Архиву Војводине на сагласност, а секретар Покрајинског социјално-економског савета је овлашћен да у текст усвојених правилника и у Листу архивке грађе угради предлоге и примедбе Архива Војводине.

На данашњој седници су обједињене и тачке 8. и 9., тако да је под јединственом тачком, усвојен Правилник о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално-економског савета, као и Правилник о рачуноводственим политикама за друго правно лице – Покрајински социјално-економски савет, о чему је образлагала Милина Тушјак.

На самом крају данашње седнице ПСЕС-а, изнета је информација о присуству представника Покрајинског социјално-економског савета на 109. и 110. седници Социјално-економског савета Републике Србије, на којој су присуствовали представници Покрајинског социјално-економског савета. На 109. седници био је присутан заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Палимир Тот, о чему је присутнима поднео извештај, док је на 110. седници био присутан подсекретар Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Славољуб Арсенијевић.